3 Câu Hỏi Quan Trọng Được Đặt Ra bởi Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng

3 Câu Hỏi Quan Trọng Được Đặt Ra bởi Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu toàn ngành thống kê, nghiên cứu và phân tích để trả lời 3 câu hỏi lớn về thách thức kinh tế, chính sách phản ứng và động lực tăng trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đặt ra 3 câu hỏi quan trọng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ KH&ĐT.

Ông yêu cầu toàn ngành tập trung thống kê, nghiên cứu, phân tích và cùng thảo luận để trả lời những câu hỏi này, nhằm định rõ thách thức chủ yếu của nền kinh tế, phản ứng chính sách và động lực đột phá cho tăng trưởng.

Khó khăn và thách thức chủ yếu của nền kinh tế và doanh nghiệp hiện nay là gì?

Làm thế nào để phản ứng chính sách thích ứng với diễn biến của tình hình thế giới và các nền kinh tế lớn?

Đâu là động lực đột phá để thúc đẩy tăng trưởng hiện nay và những giải pháp, chính sách nào cần được áp dụng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới trong cả ngắn, trung và dài hạn?

Đó là những câu hỏi mà Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đặt ra và yêu cầu toàn ngành nghiên cứu và trả lời.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành KH&ĐT đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và phản ứng nhanh, chính xác đối với các công việc phát sinh. Bộ KH&ĐT đã tham mưu với Chính phủ để ban hành các luật, nghị quyết và quy hoạch quan trọng. Cũng trong thời gian này, Bộ đã thực hiện sơ kết 2,5 năm thực hiện các kế hoạch 5 năm về kinh tế-xã hội và đánh giá tình hình kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm.

Bộ KH&ĐT cũng đã tiếp tục tham mưu và đẩy nhanh việc phân bổ vốn đầu tư công, cũng như nghiên cứu và triển khai các giải pháp về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tất cả những nỗ lực này nhằm đạt được những kết quả cao nhất cho kế hoạch năm 2023 và tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển 2021-2025.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả cao nhất cho các mục tiêu của kế hoạch năm 2023. Đồng thời, Bộ sẽ tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng kế hoạch năm 2024, và quan tâm đến các vấn đề xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng thành công của ngành KH&ĐT đến từ sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của toàn ngành. Ông cũng khẳng định rằng Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp ứng sự tin tưởng và giao phó của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

[question] Các câu hỏi quan trọng nào mà Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đặt ra trong buổi sơ kết công tác?,Bộ KH&ĐT đã hoàn thành những công việc nào trong 6 tháng đầu năm và sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào trong 6 tháng cuối năm?