7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD trong 11 tháng năm 2023

Trong 11 tháng năm 2023, có 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD, chiếm 66,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ của Việt Nam đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 6,4% và kim ngạch nhập khẩu giảm 11,7%. Tuy nhiên, có một số mặt hàng xuất khẩu vẫn đạt được kết quả tích cực.

Mặc dù xuất khẩu hàng hóa sơ bộ giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn có 7 mặt hàng xuất khẩu vượt qua mốc 10 tỷ USD. Đây là những mặt hàng quan trọng đóng góp lớn cho tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 66,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Cụ thể, trong số 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu), có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Điều này cho thấy sự đa dạng và sức mạnh của ngành xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến là ngành dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt 270,45 tỷ USD, chiếm 88,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là nhóm hàng nông sản, lâm sản với kim ngạch xuất khẩu đạt 24,02 tỷ USD, chiếm 7,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm hàng thuỷ sản và nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản sơ bộ cũng đóng góp một phần quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam.

Về phần nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu sơ bộ của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD (chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu), có 3 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 10 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất sơ bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch nhập khẩu đạt 264,13 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong nhóm này, nhóm hàng máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45,8%. Nhóm hàng nguyên liệu và vật liệu chiếm 48% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng sơ bộ chiếm tỷ trọng nhỏ nhất với 6,2%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết rằng, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2023, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ của Việt Nam xuất siêu 24,44 tỷ USD (so với cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,1 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,05 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 43,49 tỷ USD.

Mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ của Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn có những mặt hàng xuất khẩu đạt kết quả tích cực. Điều này cho thấy sự đa dạng và tiềm năng phát triển của ngành xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ trong thời gian từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023 giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Nhóm hàng xuất khẩu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu hàng hóa?