9 dự án luật sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6: Đất đai, Kinh doanh bất động sản và nhiều hơn nữa

Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật quan trọng bao gồm Đất đai, Kinh doanh bất động sản, và Nhà ở trong Kỳ họp thứ 6.

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 23/10/2023 đến ngày 28/11/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đây là kỳ họp quan trọng, trong đó Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật quan trọng, gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước công dân (sửa đổi), và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 và đã được chỉnh lý dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội và nhân dân. Các ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, cùng với ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra và soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 16 chương và 265 điều.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Dự án này đã được chỉnh lý dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và các đối tượng chịu tác động của dự án. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 10 chương và 83 điều.

Luật Nhà ở (sửa đổi)

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 và sau đó đã được chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Luật. Các cuộc làm việc, giám sát và khảo sát thực tế tại các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan đã được tổ chức để lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà quản lý và các đối tượng chịu tác động của dự án. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 13 chương và 196 điều.

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 và đã nhận được sự tán thành từ đa số đại biểu Quốc hội. Sau đó, dự thảo Luật đã được chỉ đạo để hoàn thiện dựa trên ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, và đã được tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến từ các chuyên gia và nhà quản lý. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 10 chương và 86 điều.

Luật Viễn thông (sửa đổi)

Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5. Sau đó, dự thảo Luật đã được chỉ đạo để hoàn thiện dựa trên ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, và đã được tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến từ các chuyên gia và nhà quản lý. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 10 chương và 73 điều.

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5. Sau đó, dự thảo Luật đã được chỉ đạo để hoàn thiện dựa trên ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 6 chương và 34 điều.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5. Sau đó, dự thảo Luật đã được chỉ đạo để hoàn thiện dựa trên ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 5 chương và 34 điều.

Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5. Đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành với việc ban hành Luật này và đã đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hiện có 7 chương và 46 điều.

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo [question] Quốc hội sẽ xem xét và thông qua bao nhiêu dự án luật trong kỳ họp thứ 6?,Các dự án luật đã được chỉnh lý dựa trên ý kiến của ai?