Áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu: Giảm chuyển giá, ngăn chặn trốn thuế

Áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu: Giảm chuyển giá, ngăn chặn trốn thuế

Bộ Tài chính đang xem xét áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu để giảm chuyển giá và ngăn chặn trốn thuế. Việc này có thể tăng thu ngân sách và cải cách hệ thống thuế của Việt Nam.

Áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu: Giảm chuyển giá, ngăn chặn trốn thuế

Bộ Tài chính đang tiến hành thu thập ý kiến đối với Đề cương dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Trong đề cương này, Bộ Tài chính đề xuất hai chính sách chính: Quy định Thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) và quy định Tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR).

Tăng thu ngân sách và ngăn chặn trốn thuế

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng quy định về Thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn sẽ giúp tăng thu Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung đối với các doanh nghiệp (DN) đang được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế thực tế thấp hơn mức tối thiểu (15%). Điều này sẽ đóng góp vào việc tăng thu ngân sách nhà nước từ những đối tượng này.

Hiện nay, Việt Nam đã thu hút đầu tư từ 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong số này, có khoảng 335 dự án có số vốn đầu tư đăng ký trên 100 triệu USD và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thấp hơn 15%.

Theo số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2022, Tổng cục Thuế ước tính có khoảng 122 Tập đoàn sẽ chịu ảnh hưởng của Thuế tối thiểu toàn cầu nếu thuế này được áp dụng từ năm 2024.

Ngăn chặn chuyển giá và tạo mặt bằng chung về thuế

Nếu các quốc gia khác áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 mà Việt Nam không áp dụng, các quốc gia có công ty mẹ sẽ được thu thêm phần thuế chênh lệch ước tính khoảng trên 14.600 tỷ đồng.

Đối với chính sách quy định Tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR), việc áp dụng đối với các DN đầu tư ra nước ngoài có doanh thu hợp nhất đạt tối thiểu 750 triệu EUR cũng có thể tăng thu ngân sách nhà nước.

Việt Nam đã có các nhà đầu tư ra nước ngoài như Viettel và PVN. Đối với Viettel, mức thuế suất Thuế thu nhập DN tại các nước đầu tư đều trên 15%, trừ tại Viettel Đông Timor. Nếu Việt Nam áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu (Quy định IIR) mà Đông Timor không áp dụng quy định QDMTT, sẽ có khả năng thu thêm phần thuế TNDN chênh lệch giữa thuế tối thiểu toàn cầu và mức thuế thực tế Viettel phải nộp tại Đông Timor.

Đối với PVN, các dự án đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn chủ yếu là các dự án trong lĩnh vực dầu khí, chịu mức thuế suất thuế TNDN hoặc loại thuế tương tự tại các quốc gia khá cao từ 30% đến 60%. Do đó, việc áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu hiện tại không ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN.

Giảm thiểu trốn thuế và chuyển giá

Theo ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới. Đầu tiên, việc áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu có thể tăng thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ sung. Thứ hai, việc áp dụng này cũng góp phần tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam và cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Cuối cùng, áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu cũng giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế và chuyển giá.

Ông Huy cũng nhận định rằng việc các quốc gia ban hành các chính sách ưu đãi thuế TNDN để thu hút đầu tư nước ngoài đã tạo điều kiện cho việc trốn thuế, tránh thuế và chuyển giá diễn ra phức tạp hơn. Các doanh nghiệp đã tận dụng các cơ hội để chuyển lợi nhuận từ nước có thuế suất cao sang nước có thuế suất thấp hơn, gây ra tình trạng thất thu thuế. Do đó, việc áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tạo mặt bằng chung về thuế tại tất cả các quốc gia, từ đó tránh việc cạnh tranh về thuế giữa các nước và giữ vững nguồn thu thuế.

Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu không chỉ giúp Việt Nam tăng thu ngân sách và ngăn chặn trốn thuế, mà còn mang lại cơ hội mới và tạo điều kiện cho hội nhập quốc tế của đất nước.

[question] Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của Việt Nam như thế nào?,Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có những lợi ích gì cho Việt Nam?