Ba kịch bản phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ (2021-2030)

Ba kịch bản phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ (2021-2030)

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự báo ba kịch bản tăng trưởng kinh tế cho vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các kịch bản này và mục tiêu phát triển của vùng.

Kịch bản tăng trưởng

Kịch bản tăng trưởng là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một vùng. Viện Chiến lược phát triển, cơ quan tư vấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã dự báo ba kịch bản tăng trưởng kinh tế cho vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030. Mỗi kịch bản có những giả định và biến đầu vào khác nhau, nhằm đưa ra những dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và lượng vốn đầu tư cần thiết cho vùng.

Kịch bản thứ nhất

Kịch bản thứ nhất là kịch bản thấp, với tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 4,92% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025 và 7,18% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Tổng tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2030 ước đạt 6,04% mỗi năm. Trong giai đoạn 2031-2050, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 6,85% mỗi năm. Trong kịch bản này, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 46,8%, và tăng trưởng năng suất lao động đạt bình quân 5,4% mỗi năm. Dự báo thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 200 triệu đồng vào năm 2025, 315 triệu đồng vào năm 2030 và 38.500 USD vào năm 2050. Để đạt được kịch bản này, vùng Đông Nam Bộ cần khoảng 11,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2030, tương đương gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên GRDP vào khoảng 27%.

Kịch bản thứ hai

Kịch bản thứ hai là kịch bản trung bình, với tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 5,48% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025 và 8,66% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Tổng tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2030 ước đạt 7,06% mỗi năm. Trong giai đoạn 2031-2050, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 7,2% mỗi năm. Trong kịch bản này, đóng góp của TFP vào tăng trưởng đạt 50,9%, và tăng trưởng năng suất lao động đạt bình quân 6,4% mỗi năm. Dự báo thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 205 triệu đồng vào năm 2025, 345 triệu đồng vào năm 2030 và 45.000 USD vào năm 2050. Để đạt được kịch bản này, vùng Đông Nam Bộ cần khoảng 12,3 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2030, tương đương gấp 2,3 lần so với giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên GRDP vào khoảng 28%.

Kịch bản thứ ba

Kịch bản thứ ba là kịch bản phấn đấu, với tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 5,97% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025 (trong đó, ba năm 2021-2023: 3,88% mỗi năm; hai năm 2024-2025: 9,18% mỗi năm) và 10,2% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Tổng tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2030 ước đạt 8,07% mỗi năm. Trong giai đoạn 2031-2050, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 7,6% mỗi năm. Trong kịch bản này, đóng góp của TFP vào tăng trưởng đạt 58,5%, và tăng trưởng năng suất lao động đạt bình quân 7,4% mỗi năm. Dự báo thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 210 triệu đồng vào năm 2025, 380 triệu đồng vào năm 2030 và 53.000 USD vào năm 2050. Để đạt được kịch bản này, vùng Đông Nam Bộ cần khoảng 15,8 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2030, tương đương gấp 3 lần so với giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên GRDP vào khoảng 32%.

Với vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, vùng Đông Nam Bộ đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, vùng cũng đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng hiện đại, với sự tập trung vào kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu của vùng là trở thành vùng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

[question] Tại sao vùng Đông Nam Bộ quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia?,Vùng Đông Nam Bộ đặt mục tiêu gì trong việc phát triển kinh tế và môi trường?