Ba kịch bản phát triển kinh tế Vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030

Tăng trưởng GRDP Vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030 sẽ đạt các mức từ 6,04% đến 8,07% mỗi năm theo ba kịch bản khác nhau.

Ba kịch bản phát triển kinh tế Vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Theo đó, tăng trưởng GRDP (Gross Regional Domestic Product) của vùng sẽ đạt các mức bình quân từ 6,04% đến 8,07% mỗi năm, tùy thuộc vào từng kịch bản.

Vùng Đông Nam Bộ, với vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Năm 2022, GRDP của Vùng Đông Nam Bộ dự kiến chiếm khoảng 31% tổng GRDP cả nước. Xuất khẩu cũng đóng góp một phần quan trọng với tỷ lệ khoảng 35%. Đồng thời, thu ngân sách của vùng chiếm khoảng 38% tổng thu ngân sách cả nước. GRDP bình quân đầu người của vùng cũng cao hơn trung bình cả nước 1,64 lần. Tỷ lệ đô thị hóa của vùng cũng đạt 66,5%, gấp 1,8 lần trung bình cả nước.

Mục tiêu phát triển kinh tế của Vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030 là xây dựng một vùng phát triển bền vững, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vùng cũng sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi sang một kinh tế hiện đại dựa trên kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tăng trưởng GRDP của Vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2021-2030 sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển và đem lại lợi ích cho cả vùng và cả nước. Ông/Bà A cho biết, "Tăng trưởng kinh tế của Vùng Đông Nam Bộ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển."

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021-2030, Vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ, và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng thời, Vùng cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Với những nỗ lực này, dự kiến Vùng Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục là một trung tâm kinh tế phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trong giai đoạn 2021-2030.

[question] Mục tiêu chính của ba kịch bản tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030 là gì?,Vùng Đông Nam Bộ có vai trò gì trong phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia?