Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2023: Công bố danh sách vào vòng chung khảo

Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2023: Công bố danh sách vào vòng chung khảo

Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2023: Công bố danh sách vào vòng chung khảo

Báo cáo thường niên: Chấm điểm theo ngành tài chính và phi tài chính

Trong năm 2023, quá trình chấm điểm báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo hai nhóm ngành: tài chính và phi tài chính, thay vì theo nhóm vốn hóa như các năm trước đây. Có tổng cộng 116 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo. Trong số đó, có 24 doanh nghiệp thuộc ngành tài chính và 92 doanh nghiệp thuộc ngành phi tài chính (xem danh sách bên dưới, theo thứ tự mã chứng khoán ABC, không phải thứ tự xếp hạng). Quá trình chấm điểm báo cáo thường niên ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), một bên thứ ba độc lập. Kết quả sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC) để đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong quá trình chọn lựa. Trước khi công bố, kết quả cũng được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thẩm định lại lần cuối.

Quy trình chấm điểm chặt chẽ và khách quan

Quy trình làm việc của các bên tham gia chấm sơ khảo rất chặt chẽ. Các nội dung chấm báo cáo thường niên được chi tiết hóa để các bên chấm độc lập, sau đó có sự trao đổi trực tiếp để thống nhất về các nội dung chấm ở các báo cáo có sự khác biệt về điểm số. Các công ty kiểm toán thực hiện soát xét chéo kết quả chấm để đảm bảo tính khách quan.

Tiêu chí chấm báo cáo thường niên theo Thông tư 96/2020/TT-BTC

Tiêu chí chấm báo cáo thường niên tiếp tục được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, năm 2023 cũng là năm thứ ba mà các nội dung liên quan đến giảm thiểu phát thải khí nhà kính được đưa vào tiêu chí chấm ở hạng mục báo cáo thường niên.

Báo cáo quản trị công ty: Chấm điểm theo nhóm vốn hóa

Hạng mục báo cáo quản trị công ty có tổng cộng 104 doanh nghiệp được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa: lớn, vừa và nhỏ. Trong số đó, có 34 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 34 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 36 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (xem danh sách bên dưới, theo thứ tự mã chứng khoán ABC, không phải thứ tự xếp hạng). Quá trình chấm nội dung này ở vòng sơ khảo tiếp tục được đảm trách bởi nhóm chuyên gia độc lập đến từ VIOD. Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên, mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp như trang web, các công bố thông tin định kỳ. Kết quả chấm sơ khảo được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu trước khi được chọn lọc để đưa vào vòng chung khảo.

Tiêu chí đánh giá quản trị công ty theo các nguyên tắc quốc tế

Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm 2023 được xây dựng từ các nguyên tắc quy định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN và Các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD. Bộ tiêu chí quản trị công ty đã được bổ sung 18 câu hỏi, bao gồm 1 câu về tổ chức đại hội cổ đông, 2 câu về đề cử thành viên hội đồng quản trị nâng cao đa dạng hoá và 15 câu về phát triển bền vững và bền bỉ (Sustainability and Resilience). Khía cạnh phát triển bền vững và bền bỉ là một nội dung quan trọng trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD được ban hành năm nay.

Báo cáo phát triển bền vững: Chấm điểm riêng

Các doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững riêng và doanh nghiệp có điểm cao ở nội dung môi trường và xã hội trong báo cáo thường niên sẽ được Hội đồng bình chọn xem xét chấm điểm báo cáo phát triển bền vững ở vòng chung khảo. Nội dung chấm báo cáo này sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA).

Giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Tiêu chí quan trọng

Năm nay, Ban Tổ chức duy trì tiêu chí chấm liên quan đến giảm thiểu khí nhà kính. Đây là cơ sở để xét chọn giải thưởng dành cho doanh nghiệp quản lý tốt phát thải khí nhà kính nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết nâng cao nhận thức và quan tâm hơn đến các vấn đề về môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, chung tay vì m

VNIndex 1,108.03 0.0 0.0%
HNX 228.45 0.0 0.0%
UPCOM 85.62 0.04 0.04%
[question] Có bao nhiêu doanh nghiệp niêm yết được chọn vào vòng chung khảo trong hạng mục báo cáo thường niên?,Ai đảm trách việc chấm điểm báo cáo thường niên trong vòng sơ khảo?