Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công và tránh tình trạng "vốn chờ dự án"

Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công và tránh tình trạng "vốn chờ dự án"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tăng cường giải ngân vốn đầu tư công và ngăn chặn tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không đủ kế hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước đạt 30,49%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (27,75%). Tuy nhiên, áp lực giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 vẫn còn rất lớn, khoảng 491.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ giải ngân này đã đạt mức tích cực, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để đạt tỉ lệ giải ngân trên 95% theo chỉ đạo của Chính phủ. Báo cáo cũng nhấn mạnh cần triển khai ngay việc giao, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trung hạn và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Điều này nhằm đảm bảo giải ngân cao nhất kế hoạch vốn của Chương trình. Trong trường hợp không thể điều chỉnh, đề nghị có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho các bộ, ngành và địa phương khác.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhấn mạnh vấn đề quan trọng là thu hồi vốn ứng trước và rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước. Các bộ ngành, địa phương được đề nghị tập trung rà soát, thu hồi vốn ứng trước và nợ đọng theo quy định tại các Nghị quyết số 91, Nghị quyết số 93 của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đánh giá, phân tích sâu sắc kết quả giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn để đưa ra kiến nghị cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Đối với kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không trả lại kế hoạch vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành, địa phương được đề nghị tập trung chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết để có thể giải ngân vốn ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2024. Điều này nhằm tránh tình trạng "vốn chờ dự án" và đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo cũng đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương và kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không đủ kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khuyến nghị tập trung nguồn lực vào công tác hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến đầu tư công và đầu tư theo phương thức PPP. Điều này bao gồm việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đường bộ, Luật Ngân sách nhà nước để đảm bảo sự liền mạch, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Năm 2024 được coi là năm quan trọng để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị các bộ, địa phương chuẩn bị tốt công tác đầu tư cho các dự án khởi công mới dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tập trung nguồn lực vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến đầu tư công và đầu tư theo phương thức PPP, đặc biệt là sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đường bộ, Luật Ngân sách nhà nước.

[question] Tại sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tăng cường kỷ luật và không để xảy ra tình trạng dự án không giải ngân được?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất những biện pháp nào để tăng cường giải ngân vốn đầu tư công?