Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra quản lý tiền công đức tại di tích lịch sử - văn hóa

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra quản lý tiền công đức tại di tích lịch sử - văn hóa

Bộ Tài chính yêu cầu UBND địa phương kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại di tích lịch sử - văn hóa và báo cáo kết quả trước ngày 31/3/2024.

Bộ Tài chính vừa yêu cầu UBND các địa phương trên toàn quốc kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Thời kỳ kiểm tra sẽ diễn ra trong năm 2023 và báo cáo kết quả muộn nhất vào ngày 31/3/2024.

Tổ chức kiểm tra nhằm mục đích tổng hợp và đánh giá công tác quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Qua việc kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ tổ chức và cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong việc quản lý tiền công đức, tài trợ. Mục tiêu cuối cùng là tạo niềm tin và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Tất cả các di tích lịch sử - văn hóa, bao gồm cả di tích được cấp bằng xếp hạng và di tích được đưa vào danh mục kiểm kê của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, đều nằm trong diện kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồm các hoạt động như tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Các cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét việc mở tài khoản và sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ. Đồng thời, sẽ tiến hành giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm và sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích. Thời kỳ kiểm tra sẽ diễn ra trong năm nay.

Trong quá trình kiểm tra, Sở Tài chính sẽ chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự tham mưu và giúp đỡ từ Sở Nội vụ, để hỗ trợ UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn cấp tỉnh. Sau đó, Sở Tài chính sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký duyệt, trước khi gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Chủ tịch UBND cấp huyện cũng sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn cấp huyện.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Theo Bộ Tài chính, nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức và cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích sẽ tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích cũng như hoạt động lễ hội. Tất cả các nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép và đảm bảo công khai, minh bạch. UBND các cấp sẽ giải thích rõ với đối tượng kiểm tra về các quy định này.

Trước đó, việc kiểm tra tiền công đức đã được thực hiện thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy, tổng số thu tiền công đức, tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong năm dự kiến là trên 180 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, tổng số thu đã đạt 61 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật và công trình xây dựng), gần bằng tổng số thu trong cả năm 2022.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Di tích lịch sử - văn hóa nào được kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Tài chính?,Ai là người chịu trách nhiệm quản lý tiền công đức và tài trợ cho hoạt động tôn giáo tại các di tích?