Các chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Các chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Các chính sách mới về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, cho vay bằng phương tiện điện tử và hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2023.

Các chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Các chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2023, bao gồm quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, cho vay bằng phương tiện điện tử và hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Quy định mới về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt được Bộ Giao thông vận tải ban hành thông qua Thông tư 14/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023. Theo quy định này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp, cấp lại, thu hồi và xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trong các trường hợp đặc biệt. Cục Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi và xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị sẽ tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi và xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định của Thông tư này. Quy định cũng rõ ràng về trường hợp không cấp, không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu và nêu rõ lý do. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2023.

Bổ sung quy định cho vay bằng phương tiện điện tử

Bổ sung quy định cho vay bằng phương tiện điện tử là một chính sách kinh tế mới khác được Ngân hàng Nhà nước ban hành thông qua Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023. Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Theo quy định này, tổ chức tín dụng có thể thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ chức tín dụng cần tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2023.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là chính sách kinh tế thứ ba có hiệu lực từ tháng 9/2023. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 8/8/2023 để hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được thực hiện thông qua nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, nguồn đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước. Quy trình lập, quyết định, giao dự toán, chấp hành và kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tuân thủ đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2023.

Các chính sách kinh tế mới này sẽ mang lại những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, cho vay bằng phương tiện điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

[question] Thông tư nào quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt?,Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn về việc gì?