Các điều khoản sử dụng Infina

*Cập nhật ngày 01 tháng 03 năm 2022

Điều khoản sử dụng dịch vụ (“Điều khoản”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng (“Khách Hàng”) khi truy cập, sử dụng Nền Tảng Infina. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được nêu dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của Khách Hàng theo quy định của Infina.

Mọi hành động đăng ký hoặc sử dụng Nền Tảng Infina xuất phát từ phía Khách Hàng đều được coi là đồng ý với Điều khoản được đưa ra bởi Infina. Mọi thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến Điều khoản sẽ được Infina tiếp nhận theo địa chỉ email: hotro@infina.vn hoặc hình thức khác được Công Ty thông báo tại Nền Tảng Infina.

Điều 1: Các định nghĩa

 1. “Nền Tảng Infina” có nghĩa là nền tảng công nghệ được đồng phát triển, khai thác và sở hữu bởi 2 tổ chức là Công Ty Cổ phần Real Stake Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Real Stake Fintech. Thông qua Nền Tảng Infina, Khách Hàng có thể sử dụng các dịch vụ do Infina cung cấp. Các đường link để Khách Hàng có thể download hoặc sử dụng Nền Tảng Infina như sau:
 1. “Infina” hoặc “Công Ty” có nghĩa là gọi chung hai Công Ty là Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Real Stake Fintech.
 2. “Dịch vụ Infina” là tổng hợp các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ phần Real Stake Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Real Stake Fintech hoặc bởi bên thứ ba khác thông qua Nền Tảng Infina.
 3. “Thông tin cá nhân” là các thông tin cá nhân của Khách Hàng được cung cấp cho Infina và Infina thu thập được qua quá trình Khách Hàng sử dụng Dịch vụ Infina.
 4. “Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên Nền Tảng Infina, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 5. “Khách Hàng” là bất kỳ cá nhân truy cập, sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Nền Tảng Infina và/hoặc các Dịch vụ Infina.
 6. “Giao dịch” hoặc “Các giao dịch” là các chức năng do Khách Hàng hoặc Infina thực hiện trên Nền Tảng Infina nhằm sử dụng và cung cấp Dịch vụ Infina.

Điều 2: Thỏa thuận ràng buộc

 1. Khách Hàng chấp nhận tuân thủ theo nội dung Điều khoản trong quá trình sử dụng Nền tảng Infina.
 2. Công Ty có thể cập nhật Điều khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn của Nền Tảng Infina. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Khách Hàng thông qua Tài khoản của Khách Hàng tại Infina, địa chỉ Email mà Khách Hàng cung cấp hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang các kênh truyền thông chính thức của Infina. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm Infina thông báo tới Khách Hàng.
 3. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với những thay đổi tại Điều khoản, Khách Hàng có quyền yêu cầu xóa Tài khoản và không tiếp tục sử dụng Nền Tảng Infina. Ngược lại, việc tiếp tục sử dụng Nền Tảng Infina kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản mới.

Điều 3: Sử dụng Nền Tảng Infina

 1. Infina chỉ cung cấp cho Khách Hàng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng Nền Tảng Infina cho việc sử dụng cá nhân của Khách Hàng và/hoặc cho mục đích tiếp cận với sản phẩm/ dịch vụ được công bố tại Nền Tảng Infina
 2. Khách Hàng không được phép sử dụng Nền Tảng Infina cho các mục đích sau đây:
 • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác.
 • Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại Nền Tảng Infina cho các hoạt động mang tính thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của Infina.
 • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử.
 • Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên Nền Tảng Infina.
 • Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
 • Khách Hàng đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng theo Điều khoản này. Khách Hàng cũng đồng ý không sử dụng Nền Tảng Infina cho mục đích thương mại khác mà không được cho phép bởi Công Ty.
 • Khách Hàng đồng ý không sử dụng Nền Tảng Infina cho mục đích rửa tiền hay tham nhũng.

Điều 4: Sử dụng Dịch vụ Infina

 1. Dịch vụ Infina được sử dụng bởi:
 • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu tích lũy và đầu tư.
 • Các nhà quản lý quỹ, tổ chức đầu tư hoặc tổ chức tài chính.
 • Đối tác của Infina.
2. Tất cả Khách Hàng đồng ý không thực hiện:
 • Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung tại Nền Tảng Infina, không vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm các chính sách được công bố bởi Infina.
 • Vi phạm hoặc cố tình vi phạm an ninh bất kỳ thông tin của Nền Tảng Infina.
 • Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên Nền Tảng Infina.
 • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Nền Tảng Infina mà không được phép.
 • Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều khoản này; chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, hoặc khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào.
 • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới Nền Tảng Infina mà Công Ty cung cấp riêng cho Khách Hàng.
 • Truy cập dữ liệu không dành cho Khách Hàng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Khách Hàng không được ủy quyền truy cập.
 • Đăng hoặc gửi đến bất kỳ Nền Tảng Infina thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng.
 • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn.
 • Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Khách Hàng khác.
 • Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, Công Ty hoặc cá nhân nào.
 • Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Khách Hàng khác nào, hoặc liên hệ bất kỳ cá nhân nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ Khách Hàng.
 • Cố tình gây trở ngại với bất kỳ Khách Hàng khác trong việc sử dụng dịch vụ, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ Nền Tảng Infina, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
 • Sử dụng Dịch vụ, Nền Tảng Infina cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

Điều 5: Tính khả dụng của Nền Tảng Infina

 1. Infina luôn hướng đến việc cung cấp Dịch vụ tốt nhất có thể cho Khách Hàng, tuy nhiên Infina không đảm bảo rằng các Dịch vụ tại Nền Tảng Infina đáp ứng tất cả yêu cầu của Khách Hàng.
 2. Công Ty không thể bảo đảm Nền tảng Infina sẽ không có thiếu sót hoặc không có lỗi tại mọi thời điểm. Nếu có xảy ra thiếu sót tại Nền Tảng Infina, Khách Hàng nên thông tin tới Công Ty thông qua email: hotro@infina.vn hoặc hình thức khác được Công Ty thông báo tại Nền Tảng Infina và Công Ty sẽ sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.
 3. Việc truy cập của Khách Hàng vào Nền Tảng Infina có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Công Ty sẽ phục hồi quyền truy cập cho Khách Hàng ngay khi các sự kiện nêu trên kết thúc.

Điều 6: Thông tin cá nhân của Khách Hàng

 1. Khách Hàng hiểu rằng tất cả Thông tin cá nhân của Khách Hàng thuộc trách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra Thông tin cá nhân này.
 2. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do Khách Hàng cung cấp và thông tin Tài khoản Khách Hàng của Khách Hàng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Infina.
 3. Khách Hàng hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin do Khách Hàng cung cấp và/hoặc thông tin tài khoản của Khách Hàng có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của Khách Hàng nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu.
 4. Infina được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân của Khách Hàng nào, mà theo nhận định của Công Ty, là vi phạm Điều khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Khách Hàng của Nền Tảng Infina. Infina có quyền trục xuất Khách Hàng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới Nền Tảng Infina và/hoặc sử dụng các Dịch vụ Infina khi vi phạm Điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Infina được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Thông tin cá nhân của Khách Hàng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Infina tin rằng Thông tin cá nhân của Khách Hàng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Infina, gây thiệt hại đến thương hiệu Infina hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Infina để mất Khách Hàng, tài sản, lợi nhuận.
 5. Infina không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Thông tin cá nhân Khách Hàng hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Khách Hàng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Khách Hàng.
 6. Trong một số trường hợp với sự đồng ý từ Khách Hàng, Infina có quyền chia sẻ thông tin của Khách Hàng với một bên thứ 3 nhằm mục đích cung cấp và/hoặc cải thiện dịch vụ mà Infina cung cấp cho Khách hàng.

Điều 7: Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Khách Hàng

 1. Infina cấp cho Khách Hàng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng Nền Tảng Infina chỉ với mục đích tích lũy và đầu tư cho chính Khách Hàng.
 2. Khi Khách Hàng đăng ký tại Nền Tảng Infina, Khách Hàng sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho Infina các thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
 3. Bất cứ Thông tin cá nhân nào Khách Hàng cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Khách Hàng đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ các Thông tin cá nhân mà Infina quy định là bắt buộc.
 4. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Thông tin cá nhân nào do Khách Hàng đăng tải trên Nền Tảng Infina.
 5. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải Thông tin cá nhân.
 6. Infina có quyền đề xuất đến Khách Hàng dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà Khách Hàng xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi Khách Hàng đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi Infina hoặc các bên thứ ba.
 7. Infina có thể thu thập một số thông tin Khách Hàng nhất định và có thể liên hệ với Khách Hàng định kỳ. Ngoài ra, Infina được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Khách Hàng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Khách Hàng. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do Khách Hàng cung cấp, Thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số thuế, chứng minh thưnhân dân, số điện thoại và/hoặc thông tin tài khoản của Khách Hàng, sẽ được sử dụng nhằm mục đích đầu tư và tuân theo những quy định của Nhà Nước Việt Nam về đầu tư.
 8. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng Khách Hàng không có các quyền sở hữu độc quyền Tài khoản Khách Hàng và nếu Khách Hàng hủy bỏ Tài khoản Khách Hàng hoặc Tài khoản Khách Hàng của bị xóa, chấm dứt tồn tại, tất cả các thông tin tài khoản của Khách Hàng tại Infina, Thông tin cá nhân sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Infina và sẽ được gỡ bỏ trên Nền Tảng Infina. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua hệ thống của Infina.
 9. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý với việc tái đầu tư lợi nhuận (nếu có) vào tài khoản sử dụng của Khách Hàng. Lợi nhuận (nếu có) sẽ được phân bổ dựa theo sản phẩm đã chọn của Khách Hàng tại thời điểm phẩn bổ lợi nhuận (nếu có).
 10. Tài khoản ngân hàng Khách Hàng cung cấp cho Infina là tài khoản mà Khách Hàng sẽ nhận lại tiền rút ra từ Infina. Việc cung cấp, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Khách Hàng phải tuân theo quy định của Infina từng thời kỳ.

Điều 8: Đăng ký

 1. Tất cả Khách Hàng có nhu cầu tích lũy và đầu tư, đáp ứng điều kiện mở Tài khoản Khách Hàng đều có thể đăng ký Tài khoản Khách Hàng trên Nền Tảng Infina của Công Ty.
 2. Khách Hàng phải đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà Khách Hàng cung cấp trong quá trình đăng ký.
 3. Trong quá trình đánh giá mức độ nhận rủi ro của Khách Hàng để Infina có thể đề xuất sản phẩm đầu tư, tích lũy phù hợp với Khách Hàng, Khách Hàng đảm bảo trả lời chính xác hoặc sát nhất các câu hỏi do Infina đưa ra.
 4. Khách Hàng phải thông báo ngay với Công Ty khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của Khách Hàng để Công Ty có thể liên lạc với Khách Hàng một cách hiệu quả.
 5. Quyền của Infina trong việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Khách Hàng: Công Ty được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Khách Hàng ngay khi Công Ty thấy cần thiết hoặc nếu Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này. Tùy vào tính nghiêm trọng của vi phạm mà Infina sẽ thông báo cho Khách Hàng về việc hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ.
 6. Khách Hàng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới Công Ty bằng cách liên hệ tới email: ​hotro@infina.vn. ​Trong trường hợp này, khách Hàng phải ngưng sử dụng Nền Tảng Infina.
 7. Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng Nền Tảng Infina của Khách Hàng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài khoản theo quy định.

Điều 9: Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực

 1. Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Infina.
 2. Infina có quyền loại bỏ Thông tin của Khách Hàng từ Nền Tảng Infina và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của Khách Hàng tại Nền Tảng Infina và/hoặc các Dịch vụ khác được cung cấp bởi Infina khi Khách Hàng vi phạm Điều khoản này hoặc nếu Infina không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà Khách Hàng gửi đến khi đăng ký Nền Tảng Infina.
 3. Ngay cả khi Khách Hàng không còn là Khách Hàng của Infina, một số quy định nhất định tại Điều khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực theo phạm vi pháp luật cho phép.

Điều 10: Trách nhiệm của Infina

 1. Nền Tảng Infina và các Dịch vụ Infina đóng vai trò:
  • Cung cấp ứng dụng Nền Tảng, công nghệ và dịch vụ cần thiết giúp Khách Hàng có thể thực hiện hiệu quả việc cùng tham gia đầu tư các sản phẩm được công bố bởi Infina
  • Đại diện của Khách Hàng để liên lạc, thực hiện giao dịch và những công việc liên quan với các đơn vị cung cấp sản phẩm đầu tư.
 2. Infina không thực hiện công việc quản lý quỹ hay thực hiện đầu tư, mà những công việc này do các nhà quản lý quỹ thực hiện.
 3. Kết quả hoạt động của việc đầu tư không phải do Infina quản lý, kiểm soát hay thực hiện.
 4. Infina có quyền quyết định loại bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn Thông tin cá nhân của Khách Hàng từ Nền Tảng Infina theo thời gian.
 5. Nền tảng Infina cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi Infina cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên Nền tảng Infina được chính xác, uy tín và chất lượng cao, Công Ty không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu Infina được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên Nền tảng Infina, Công Ty sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất mà có thể.
 6. Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường rủi ro hệ thống, rủi ro nhân sự và/hoặc rủi ro tại quỹ/tổ chức tài chính. Công Ty mong rằng Khách Hàng thận trọng khi sử dụng Nền tảng Infina.
 7. Nền Tảng Infina có thể chứa thông tin không chính xác phát sinh do lỗi đánh máy, lỗi giao diện của Nền Tảng Infina. Infina khuyến cáo Khách Hàng thường xuyên cập nhất các version mới nhất của Nền Tảng Infina nhằm đảm bảo việc sử dụng Nền Tảng Infina và thông tin trên Nền Tảng Infina hiệu quả.
 8. Nếu Công Ty vi phạm Điều khoản này, Công Ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà Khách Hàng phải gánh chịu như là một kết quả trực trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm Khách Hàng sử dụng Nền tảng Infina.
 9. Trách nhiệm pháp lý của Công Ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận.
 10. Trách nhiệm tổng hợp của Infina đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Infina và/hoặc các Dịch vụ Infina được giới hạn tới thời điểm tài khoản của Khách Hàng đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, cơ sở dữ liệu của Infina.
 11. Infina có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền hay tham nhũng, vậy nên nếu trong quá trình đầu tư, tích lũy của Tài khoản Khách Hàng có dấu hiệu lạ thường và/hoặc khả nghi thì Tài khoản Khách Hàng sẽ bị Infina tạm khóa để kiểm tra với Khách Hàng, cơ quan điều tra liên quan hoặc/và cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11: Quyền từ bỏ

 1. Infina không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ Infina hoặc Nền tảng Infina phát sinh từ nhu cầu của Khách hàng.
 2. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng Infina không cần thực hiện việc ký hợp đồng bằng giấy hay sử dụng chữ kỹ tươi để ghi nhận việc sử dụng Dịch vụ Infina của Khách Hàng .
 3. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng mọi thao tác Khách Hàn thực hiện qua Nền tảng Infina thông qua Tài khoản Khách Hàng của Khách Hàng là chính chủ, thay cho chữ ký tươi của Khách Hàng và đều có hiệu lực pháp lý.

Điều 12: Mật khẩu và bảo mật

 1. Khi Khách Hàng đăng ký sử dụng Nền Tảng Infina Khách Hàng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, Khách Hàng phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu Khách Hàng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của Khách Hàng, Khách Hàng nên thông báo với Công Ty ngay lập tức bằng cách liên hệ với Công Ty qua email: hotro@infina.vn hoặc các hình thức khác được Công Ty đăng tải trên Nền tảng Infina.
 2. Nếu Infina có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Nền Tảng Infina, Công Ty có thể yêu cầu Khách Hàng thay đổi mật khẩu hoặc Công Ty có thể tạm dừng Tài khoản của Khách Hàng .
 3. Trường hợp Khách Hàng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích Nền Tảng Infina:
 • Khách Hàng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh;
 • Khách Hàng chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Infina trong trường hợp Infina phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại;
 • Infina có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Khách Hàng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục đích Nền Tảng Infina của Khách Hàng.

Điều 13: Các điều khoản khác

 1. Khách Hàng không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của Khách Hàng theo Điều khoản này cho người khác. Công Ty được phép chuyển giao các quyền của Infina theo Điều khoản này cho đối tác của Infina, Quỹ đầu tư, và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khi Công Ty nhận thấy các quyền của Khách Hàng sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Nếu Khách Hàng vi phạm Điều khoản này và Infina lựa chọn không truy cứu trách nhiệm của Khách Hàng, Infina vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi Khách Hàng tiếp tục vi phạm Điều khoản này. Infina không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty.
 3. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoặc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều khoản này và tất cả các nội dung không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
 4. Trong suốt quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh cũng như thực hiện các tính năng trên Nền Tảng Infina cho Khách Hàng, Khách Hàng phải đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các giao dịch gian lận khác; đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách tra soát, thu hồi hoặc bồi hoàn theo quy định của Infina tại từng thời điểm (“Chính sách tra soát và bồi hoàn”) được công bố trên Nền tảng.