Các dự án nào được gia hạn giải ngân vốn đầu tư công?

Các dự án nào được gia hạn giải ngân vốn đầu tư công?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét việc kéo dài thời gian giải ngân và thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm cho một số dự án cụ thể.

Dự án quan trọng quốc gia và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là những dự án được xem xét để kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Điều này được quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Đầu tư công.

Theo dự thảo, quy định về thời gian phê duyệt thiết kế và dự toán dự án cũng được sửa đổi. Các cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế và dự toán dự án sẽ phải hoàn thành quá trình này trong một khoảng thời gian cụ thể. Đối với dự án nhóm A, thời gian phê duyệt không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với dự án nhóm B, thời gian phê duyệt là 10 ngày, và đối với dự án nhóm C, thời gian phê duyệt là 5 ngày.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm. Theo đó, Thủ tướng sẽ quyết định cho phép kéo dài thời gian này đối với vốn ngân sách trung ương, trong khi hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định cho vốn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, thời gian kéo dài không được vượt quá ngày 31 tháng 12 năm sau.

Các trường hợp được xem xét để kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân bao gồm:
  • Dự án quan trọng quốc gia: Đây là những dự án có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, do đó cần thời gian và nguồn lực để hoàn thành chúng.
  • Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng: Đây là những dự án liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cũng như giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện dự án.
  • Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành trong năm kế hoạch: Đây là những dự án đã được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch, nhưng không được bố trí kế hoạch vốn cho năm sau. Trong trường hợp này, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã được bố trí đủ vốn trong năm kế hoạch để hoàn thành, nhưng không được bố trí kế hoạch vốn cho năm sau.
  • Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước: Đây là những dự án đã được bổ sung kế hoạch đầu tư từ các nguồn tài chính khác nhau như tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước hoặc dự phòng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau.
  • Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được: Đây là những dự án bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc các nguyên nhân khách quan khác mà không thể dự đoán hoặc khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
  • Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài: Đây là những dự án liên quan đến hoạt động của các cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.
  • Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Đây là những dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài. Thời điểm kết thúc giải ngân của các dự án này sẽ được kéo dài hoặc kết thúc vào năm sau năm kế hoạch, tuân theo quy định của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế hoặc theo quy định của nhà tài trợ.
  • Trường hợp Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch: Đây là những trường hợp khi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có một dự án hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch. Ngoài ra, các nhiệm vụ quy hoạch và các khoản dự toán chi đầu tư phát triển được bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch cũng nằm trong dự thảo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Dự thảo này sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính

[question] Dự án nào được đề xuất gia hạn giải ngân vốn đầu tư công theo dự thảo?,Ai sẽ quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công?