Cải cách tiền lương, giảm thuế...: Những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2023

Quyết định cải cách tiền lương, giảm thuế,... là những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2023
Quốc hội năm 2023 đã đưa ra những quyết sách quan trọng như cải cách tiền lương, giảm thuế VAT và tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cải cách tiền lương

Một trong những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2023 là cải cách tiền lương. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương nhằm tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo sự công bằng trong việc trả lương. Ông/Bà [Name] cho biết, "Cải cách tiền lương là một bước quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và đảm bảo sự công bằng trong việc trả lương".

Giảm thuế VAT

Quốc hội tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế VAT trong năm 2023. Việc giảm thuế VAT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông/Bà [Name] cho biết, "Việc giảm thuế VAT là một biện pháp quan trọng để giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và tạo động lực cho hoạt động kinh doanh".

Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nghị quyết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TPHCM phát triển kinh tế, xã hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Ông/Bà [Name] cho biết, "Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM là một bước quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố".

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ

Quốc hội yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời và hiệu quả các quyết sách quan trọng. Việc hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu lực của các quyết sách. Ông/Bà [Name] cho biết, "Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ là một yêu cầu cấp bách để đảm bảo sự thực hiện hiệu quả của các quyết sách quan trọng".

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Quốc hội quyết định xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi giúp thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ông/Bà [Name] cho biết, "Tạo môi trường đầu tư thuận lợi là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế".

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (gọi tắt là thuế tối thiểu toàn cầu) với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và lợi ích chính đáng của quốc gia. Ông/Bà [Name] cho biết, "Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung là một biện pháp quan trọng để đảm bảo sự công bằng trong việc đánh thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp".

Trên đây là những quyết sách quan trọng mà Quốc hội Việt Nam đã đưa ra trong năm 2023 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Các quyết sách này đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao từ dư luận xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần cẩn trọng và có trách nhiệm của Quốc hội trong hoạt động lập pháp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quyết sách quan trọng nào đã được Quốc hội Việt Nam công bố cho năm 2023?,Những hoạt động nào đã được Quốc hội tăng cường trong năm 2023?