Cải cách tiền lương từ 1/7/2024: Cán bộ, công chức, viên chức có thêm thu nhập?

Chính phủ đề xuất cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024. Cải cách bao gồm 6 nội dung quan trọng, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động.

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024: Cán bộ, công chức, viên chức có thêm thu nhập?

Mới đây, Chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là những đề xuất quan trọng nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Cải cách tiền lương dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2024. Dưới đây là 6 nội dung cải cách tiền lương được đề xuất:

1. Xây dựng 5 bảng lương mới

Chính phủ đề xuất xây dựng 5 bảng lương mới để thay thế hệ thống bảng lương hiện tại. Mục tiêu là tạo ra mức lương cơ bản cụ thể trong bảng lương mới, bằng cách loại bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Việc này đảm bảo không có mức lương nào thấp hơn mức lương hiện tại.

2. Chế độ phụ cấp

Cải cách tiền lương cũng bao gồm việc áp dụng chế độ phụ cấp. Các phụ cấp như phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục được áp dụng. Đồng thời, sẽ gộp các phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề.

3. Chế độ tiền thưởng

Cải cách tiền lương cũng đề xuất bổ sung tiền thưởng. Quỹ tiền thưởng sẽ được tạo ra, tương đương với khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm. Điều này không bao gồm phụ cấp.

Ông/Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết: "Cải cách tiền lương là một bước quan trọng để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Chính phủ đã đề xuất 6 nội dung cải cách tiền lương, nhằm đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong việc xác định thu nhập cho người lao động."

Ngoài các khoản thu nhập từ tiền lương và phụ cấp hiện tại, cải cách tiền lương còn đem lại một khoản thu nhập mới từ tiền thưởng. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên cơ sở đó, việc cải cách tiền lương sẽ tạo ra một hệ thống cơ cấu tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, trong khi các khoản phụ cấp sẽ chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Bổ sung tiền thưởng sẽ không bao gồm phụ cấp và quỹ tiền thưởng sẽ được tạo ra.

Cải cách tiền lương cũng sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Đồng thời, việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới sẽ được thực hiện để đảm bảo không có mức lương nào thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Ông/Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh: "Cải cách tiền lương sẽ giúp tạo ra một hệ thống công bằng và minh bạch trong việc xác định thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Điều này sẽ đảm bảo sự công bằng và động viên cho người lao động."

Tổng kết lại, cải cách tiền lương từ 1/7/2024 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Điều này đảm bảo tăng thu nhập và động viên cho người lao động. Cải cách tiền lương sẽ tạo ra một hệ thống công bằng và minh bạch trong việc xác định thu nhập cho người lao động."

[question] Cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ bắt đầu từ khi nào?,Nội dung cải cách tiền lương bao gồm những gì?