Cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính: Chính phủ đặt thời hạn mới

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP với nhiệm vụ quan trọng về cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ Việt Nam đặt ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính là một phần quan trọng của nhóm nhiệm vụ thứ 9 liên quan đến việc hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Năm 2024 được coi là năm tăng tốc, bứt phá và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chính phủ đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện. Trong số đó, nhóm nhiệm vụ thứ 9 liên quan đến việc hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính là một phần quan trọng của nhóm nhiệm vụ này.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Cải cách tiền lương là một phần quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính.

Nó nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hợp lý trong việc xác định mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương là một bước quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc của các đơn vị.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là cấp xã, đầu năm 2025.

Cùng với cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính, Chính phủ cũng tập trung vào việc cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính.

Mục tiêu là xây dựng Chính phủ điện tử và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, cần tăng cường phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Cần tăng cường công khai và minh bạch trong hoạt động thanh tra để đảm bảo sự trung thực và công bằng trong quản lý và sử dụng tài nguyên quốc gia.

Việc ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về cải cách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chính phủ cam kết thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và nhiệm vụ được đề ra, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ nhắm đến mục tiêu gì trong việc cải cách tiền lương?,Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần hoàn thành việc sắp xếp vào thời điểm nào?