CCP - Mô hình mới nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam

Sửa quy định nới thời hạn bắt buộc triển khai mô hình CCP thêm 2 năm
Sửa đổi quy định về mô hình CCP trong thị trường chứng khoán cơ sở, tăng thời hạn triển khai lên 5 năm, mang lại lợi ích về sức mua và thanh khoản.

CCP - Mô hình mới nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán đã đề xuất sửa đổi quy định về mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong thị trường chứng khoán cơ sở. Điều này nhằm nâng thời hạn triển khai mô hình CCP từ 3 năm lên 5 năm. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mô hình CCP là cơ chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện.

Theo mô hình này, VSDC trở thành đối tác của giao dịch chứng khoán và thành viên bù trừ là đối tác còn lại. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình CCP đã gặp khó khăn và chưa được hoàn thành sau 3 năm như quy định ban đầu.

Hiện tại, Nghị định 155/2020 quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đang áp dụng theo Luật Chứng khoán cũ, với thời hạn tối đa là 3 năm. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình CCP vẫn chưa hoàn tất. Do đó, việc sửa đổi quy định để tăng thời hạn triển khai lên 5 năm là cần thiết.

Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), họ đã hoàn tất và sẵn sàng triển khai mô hình CCP khi hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) của thị trường đi vào hoạt động.

Mô hình CCP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, bao gồm việc nâng cao sức mua và cải thiện thanh khoản.

Một trong những lợi ích quan trọng của mô hình CCP là việc thay đổi tỷ lệ ký quỹ trước khi mua chứng khoán. Thay vì phải có đủ 100% tiền ký quỹ, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ, dự kiến từ 10-20%. Điều này sẽ giúp nâng cao sức mua và thu hút thêm nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Triển khai mô hình CCP cũng sẽ cải thiện thanh khoản của thị trường chứng khoán. Việc áp dụng nghiệp vụ bán chứng khoán chờ về sau khi triển khai CCP sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và tăng cường thanh khoản. Hơn nữa, việc triển khai cơ chế CCP cũng là một bước quan trọng trong tiến trình nâng cấp thị trường chứng khoán từ hạng cận biên lên mới nổi.

Việc sửa đổi quy định và tăng thời hạn triển khai mô hình CCP lên 5 năm là một quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tiếp tục diễn ra theo mô hình mới. Điều này sẽ đồng thời mang lại lợi ích cho nhà đầu tư và cải thiện thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên cơ sở đó, việc triển khai mô hình CCP sẽ góp phần nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam và thu hút thêm nhà đầu tư tham gia vào thị trường này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] CCP là gì và vai trò của VSDC trong việc triển khai mô hình này?,Triển khai CCP sẽ làm cải thiện những gì trong thị trường chứng khoán?