Chính phủ đưa ra chỉ đạo mới về kinh doanh xăng dầu

Chính phủ đã ban hành chỉ đạo mới về việc hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu, nhằm đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy định trong triển khai thực hiện.

Chính phủ Việt Nam vừa đưa ra chỉ đạo mới về kinh doanh xăng dầu nhằm hoàn thiện nghị định hiện hành.

Điều này được thể hiện trong thông báo số 435 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Chính phủ đã tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Chính phủ vào ngày 26/10, do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì.

Cuộc họp có sự tham gia của các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Tư pháp.

Mục tiêu của cuộc họp là tiếp thu và giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan dự họp thống nhất các nội dung liên quan đến công thức giá, điều hành giá, tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, quản lý, sử dụng giám sát Quỹ bình ổn giá và việc phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan về các nội dung trên tại dự thảo Nghị định đã thực hiện theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14/10/2023 và kế thừa quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rà soát và hoàn thiện một số nội dung kỹ thuật.

Mục tiêu của việc này là đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy định trong quá trình triển khai thực hiện, tránh phát sinh vướng mắc.

Đồng thời, khi xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu vào Quý II năm 2024, sẽ tiến hành đánh giá và xem xét kỹ lưỡng việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện Tờ trình xin ý kiến Chính phủ trước 15h00 ngày 26/10/2023 đối với 02 nội dung theo đề xuất của Bộ Công Thương tại cuộc họp.

Cụ thể, đề xuất giữ nguyên, không sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, cần bổ sung quy định về lộ trình triển khai hóa đơn điện tử để phù hợp với tình hình thực tế.

Với việc này, Bộ Tài chính sẽ chủ trì hướng dẫn theo quy định như ý kiến thống nhất của Bộ trưởng các Bộ Công Thương và Tài chính tại cuộc họp.

Qua đó, Chính phủ hy vọng rằng việc hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu sẽ đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới.

[question] Ai đã chủ trì cuộc họp để hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu?,Các Bộ, cơ quan đã thống nhất những nội dung nào liên quan đến kinh doanh xăng dầu?