Chính phủ phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023

Chính phủ phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 173/NQ-CP về việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Chính phủ phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn này.

Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về các đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Nghị quyết số 173/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin, số liệu báo cáo và đề xuất.

Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin và số liệu liên quan đến từng dự án.

Theo quyết định của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được ủy quyền thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023.

Bộ này cũng sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ báo cáo, đồng thời phải chủ động báo cáo và giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đã thống nhất cho phép 12 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao nhiệm vụ đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo việc phân bổ vốn đúng quy định và tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn nước ngoài, vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, cũng như vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

Qua đó, việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 đã được Chính phủ thực hiện nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn này.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện các dự án và đảm bảo tính chính xác của thông tin và số liệu liên quan.

[question] Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư những nhiệm vụ gì liên quan đến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trước ai và các cơ quan nào về thông tin và số liệu báo cáo?
1 Lượt thích