Chính phủ yêu cầu báo cáo lộ trình, phương án cải cách tiền lương trước 16/9

Chính phủ yêu cầu báo cáo lộ trình, phương án cải cách tiền lương trước 16/9

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ báo cáo phương án cải cách chính sách tiền lương trước 16/9 theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa qua.

Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023.

Trong nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan, tiếp thu ý kiến từ Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách chính sách tiền lương. Báo cáo này sẽ được trình lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/9.

Phân cấp và phân quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ đề ra theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022.

Chính phủ yêu cầu cơ quan và địa phương tăng cường tinh giản biên chế và cơ cấu lại theo vị trí công việc, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi tình trạng của người lao động như mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Mục tiêu là đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời để bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động.

Chính sách tiền lương đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội.

Tiền lương không chỉ đảm bảo đời sống của người lao động và gia đình, mà còn là một đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Điều này góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

Cải cách chính sách tiền lương cần đảm bảo tính tổng thể, hệ thống, đồng bộ và kế thừa những ưu điểm, khắc phục hiệu quả những hạn chế và bất cập của chính sách tiền lương hiện hành.

Đồng thời, cải cách cần tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động làm cơ sở để tăng lương. Ngoài ra, cải cách cần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và có lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước.

Trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí công việc, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công.

Mục tiêu là bảo đảm mức lương tương quan hợp lý với thị trường lao động và thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động. Điều này góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong khu vực doanh nghiệp, tiền lương được hình thành dựa trên thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động theo cơ chế thị trường và có sự quản lý của Nhà nước.

Nhà nước quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ người lao động yếu thế và là căn cứ để thoả thuận và điều tiết thị trường lao động. Phân phối tiền lương dựa trên kết quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cải cách chính sách tiền lương là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, cải cách cần thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

[question] Chính sách tiền lương cần đảm bảo điều gì?,Trong khu vực công, tiền lương phải phù hợp với điều gì?