CII ghi nhận lợi nhuận giảm hơn 55,6% trong năm 2023, nợ phải trả tăng gần 25.000 tỷ đồng

CII báo lãi giảm hơn 55,6% trong năm 2023, nợ phải trả gần 25.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế của CII trong năm 2023 giảm hơn 55,6% so với năm trước, đạt 381 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này lại gặp khó khăn khi nợ phải trả tăng lên gần 25.000 tỷ đồng.

CII công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023

CII công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023, cho thấy lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 409 tỷ đồng, tăng 34,84% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng gấp đôi, đạt 576 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của CII trong quý 4/2023 đạt 167,3 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm 2022 (8,1 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2023

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận gộp từ bán hàng của CII giảm 14,26% so với năm trước, đạt 1.152 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu thuần từ bán hàng cũng giảm 46,83%, nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, 56,77%, giúp giảm lợi nhuận gộp từ bán hàng.

CII vẫn thu được doanh thu chủ yếu từ thu phí giao thông và hoạt động kinh doanh bất động sản. Doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2023 gần như không thay đổi so với năm trước, đạt 1.526 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty liên doanh liên kết ghi nhận khoản lỗ 17,1 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là lãi 74,8 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cũng giảm, từ lỗ 2,6 tỷ đồng năm 2022 xuống lỗ 23,7 tỷ đồng năm 2023.

Tổng chi phí của CII trong năm 2023

Tổng chi phí của CII trong năm 2023 tăng mạnh so với năm trước, bao gồm chi phí tài chính tăng 22,16% lên 1.660 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng 3,98% lên 79,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 0,53% xuống 459,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CII

Nợ phải trả của CII tăng mạnh lên gần 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm là 24.728 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 14,4% xuống 8.191 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng 54,62% lên 16.536 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính chiếm 76,37% tổng nợ phải trả của công ty.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Một điểm đáng chú ý khác là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CII đã chuyển từ dương 973 tỷ đồng ở đầu năm thành âm 1.890 tỷ đồng vào cuối năm. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đã có sự cải thiện, từ âm 22,3 tỷ đồng và âm 1.364 tỷ đồng ở đầu năm lần lượt chuyển thành dương 1.119 tỷ đồng và dương 1.686 tỷ đồng vào cuối năm.

Tổng tài sản của CII

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của CII là 33.244 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 3,92% xuống 6.975 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm 62,45% xuống 616 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tăng 2,23% lên 8.516 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII kết phiên ngày 05/02 ở mức 18.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,27% so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch là hơn 5,8 triệu đơn vị.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận sau thuế của CII trong quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?,Tại sao doanh thu thuần về bán hàng của CII trong năm 2023 giảm?