Cơ chế đặc thù cho CTMTQG: Chính phủ trình Quốc hội ban hành

Cơ chế đặc thù cho CTMTQG: Chính phủ trình Quốc hội ban hành

Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025.

Thông tin này được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG, cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình triển khai các CTMTQG giai đoạn 2021-2023 và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tỷ lệ giải ngân các CTMTQG mới đạt khoảng 28,7% kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, do nhiều nguyên nhân. Điều này đã được thể hiện qua 6 chuyến khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại 4 vùng trên cả nước. Các chuyến khảo sát này đã cho thấy nhiều dự án chậm tiến độ và quy trình thủ tục phức tạp. Đồng thời, năng lực và trình độ của cấp cơ sở ở nhiều địa phương còn yếu, gây rủi ro trong công tác cán bộ.

Các địa phương đã phản ánh việc giao vốn sự nghiệp từ các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh hơn nhưng thiếu vốn. Đồng thời, các địa phương cũng kiến nghị Trung ương thông báo dự kiến phân bổ vốn sự nghiệp theo giai đoạn 5 năm để địa phương chủ động trong huy động nguồn vốn đối ứng và lập kế hoạch triển khai.

Ngoài ra, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa sang mục đích sử dụng khác cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mức hỗ trợ nhà ở và xây dựng công trình cấp nước sạch của Trung ương còn thấp, đặc biệt là đối với các địa phương miền núi và các địa phương có nguồn lực eo hẹp. Một số chỉ tiêu như nước sạch và tỷ lệ hỏa táng cũng vượt quá khả năng thực hiện của địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện các CTMTQG. Ông nhấn mạnh rằng các địa phương cần chú trọng nghiên cứu các văn bản mới ban hành, đặc biệt là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 và số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với 6 thông tư và các văn bản hướng dẫn khác.

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các địa phương tăng cường chia sẻ thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ông đề cao việc huy động nguồn vốn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân để thực hiện đầu tư có trọng tâm và trọng điểm. Trong Kỳ họp tới, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Đoàn Giám sát về việc thực hiện 3 CTMTQG của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện giám sát các CTMTQG ngay trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của các địa phương để hoàn tất báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp tới.

[question] Tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch vốn đầu tư phát triển?,Để tăng cường giải ngân và thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương phải làm gì?