Cơ chế đặc thù và chính sách đột phá: Nguồn lực cho sự phát triển của Thủ đô

Cơ chế đặc thù và chính sách đột phá: Nguồn lực cho sự phát triển của Thủ đô

Các chính sách tài chính và ngân sách đặc thù đang được đề xuất nhằm tăng cường nguồn lực và ổn định tài chính cho sự phát triển của Thủ đô. Điều này sẽ thu hút đầu tư xã hội và tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án phát triển Thủ đô xanh, thông minh và hiện đại.

Cần cơ chế đặc thù, chính sách đột phá tạo nguồn lực cho Thủ đô phát triển

Theo các chuyên gia, việc đề xuất các chính sách tài chính và ngân sách đặc thù nhằm tăng cường năng lực tài chính và tạo sự ổn định cho Thủ đô là cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Các chính sách này cũng nhằm tăng tính chủ động và linh hoạt trong quản lý ngân sách, đồng thời thu hút đầu tư xã hội để hỗ trợ cho nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Mục tiêu của các chính sách này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án phát triển Thủ đô. Đặc biệt, tập trung vào việc phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông thôn và KHCN của Thủ đô. Điều này sẽ giúp Thủ đô trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh và an toàn.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Ban soạn thảo thể chế hóa các chính sách trên và xây dựng các điều khoản cụ thể trong dự thảo Luật. Dự thảo này kế thừa nội dung cơ bản của Luật Thủ đô 2012 và luật hoá một số quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Các quy định trong dự thảo Luật bổ sung mục tiêu và thưởng cho Thủ đô từ ngân sách Trung ương. Ngoài ra, dự thảo cũng áp dụng một số loại phí, lệ phí chưa có trong Danh mục theo quy định của Luật Phí, lệ phí. Điều này nhằm tăng thu ngân sách và hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản phí chủ yếu.

Dự thảo Luật cũng quy định về việc sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội để hỗ trợ các địa phương khác trong nước và cấp huyện sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ các đơn vị khác. Điều này giúp tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng cho phép tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và chủ động trong quản lý ngân sách, đồng thời giảm thủ tục hành chính và tăng cường chuyển đổi số.

Việc đề xuất cơ chế đặc thù và chính sách đột phá cho Thủ đô là yêu cầu của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng nhấn mạnh việc thể chế hóa, hiện thực hóa các quy định liên quan đến Thủ đô Hà Nội cần phù hợp với thực tiễn, linh hoạt và dễ thực hiện. Điều này giúp tạo bước chuyển có tính đột phá trong phát triển Thủ đô và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Tổng kết, việc cơ chế đặc thù và chính sách đột phá trong huy động nguồn lực tài chính và ngân sách cho Thủ đô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Thủ đô. Điều này đồng thời giúp Thủ đô trở thành trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, và hội nhập quốc tế.

[question] Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm mục đích gì?,Các chính sách đặc thù nào được đề xuất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)?