Cơ hội miễn thuế cho doanh nghiệp và cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh

Nghị định số 11/2024/NĐ-CP đã ban hành, đưa ra chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức khoa học và công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh.

Cơ hội miễn thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh

Cơ hội miễn thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân tại TP. Hồ Chí MinhNghị định số 11/2024/NĐ-CP ngày 2/2/2024 của Chính phủ đã được ban hành, đưa ra chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức khoa học và công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này tạo ra cơ hội hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Nghị định, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Điều này giúp các doanh nghiệp này tiết kiệm được một khoản lớn chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của họ.

Để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian miễn thuế là 05 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực. Đối với các doanh nghiệp đang trong thời gian miễn hoặc thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện hưởng miễn khác, họ có thể lựa chọn hưởng miễn thuế theo điều kiện hưởng miễn thuế khác hoặc miễn thuế theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.

Miễn thuế thu nhập cá nhân

Ngoài miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định cũng đưa ra chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Điều này đem lại lợi ích lớn cho các cá nhân đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo và tạo động lực cho sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp.

Để được miễn thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cần đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian miễn thuế là trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực.

Điều này đem lại cơ hội hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới công nghệ. Việc miễn thuế sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố.

Tuy nhiên, để được hưởng chính sách miễn thuế, các doanh nghiệp và cá nhân cần tuân thủ đúng quy định và điều kiện quy định. Việc này sẽ giúp đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức khoa học và công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh được coi là một bước tiến quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo Nghị định số 11/2024/NĐ-CP?,Trong bao lâu thời gian, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?