Công bố Quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 Bộ, cơ quan Trung ương

Kiểm toán nhà nước (KTNN) sẽ triển khai kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 Bộ, cơ quan Trung ương từ ngày 01/11/2023. Các cuộc kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán ngân sách và việc chấp hành pháp luật trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước.

Công bố Quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 Bộ, cơ quan Trung ương

Sáng 30/10, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022. Hội nghị do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì.

Tham dự Hội nghị

Có sự góp mặt của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo 10 Bộ, cơ quan Trung ương, một số đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo các đoàn, tổ kiểm toán. Tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm đã công bố 4 quyết định kiểm toán đối với 10 Bộ, cơ quan Trung ương.

Ngày 27/10/2023, KTNN đã ban hành 4 Quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 đối với 10 Bộ, cơ quan Trung ương gồm:
  • KTNN (Quyết định số 1341/QĐ-KTNN)
  • Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định 1342/QĐ-KTNN)
  • Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (Quyết định số 1343/QĐ-KTNN)
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Quyết định số 1345/QĐ-KTNN)

Các cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022; đánh giá việc chấp hành pháp luật trong thẩm định, xét duyệt, tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước theo các nội dung dự toán được giao; đánh giá công tác quản lý tài chính ngân sách; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Nội dung kiểm toán bao gồm:
  • Công tác dự toán
  • Việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, quyết toán vốn đầu tư năm 2022
  • Việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán

Phạm vi kiểm toán bao gồm niên độ ngân sách năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Thời hạn thực hiện kiểm toán tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam là 30 ngày (từ ngày 01/11 - 30/11/2023).

Thời hạn kiểm toán tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là 25 ngày (01/11-25/11/2023). Cuộc kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước kéo dài 20 ngày (01/11-20/11/2023).

Tại Hội nghị, các trưởng đoàn kiểm toán đã thông báo kế hoạch chi tiết về nhân sự, thời gian, quy chế phối hợp giữa KTNN và các đơn vị được kiểm toán. Đồng thời, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương cử đầu mối cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để các đoàn kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan cũng bày tỏ sự nhất trí cao với mục tiêu, nội dung, phạm vi của cuộc kiểm toán. Đồng thời, cam kết sẽ cử đầu mối cung cấp tài liệu, phối hợp chặt chẽ và tạo thuận lợi cho các đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trân trọng cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện của các Bộ, ngành, cơ quan đối với KTNN trong quá trình triển khai các cuộc kiểm toán năm 2023 thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các Bộ, cơ quan trong thời gian tới để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh rằng KTNN đã và [question] Hội nghị nào đã được tổ chức để công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022?,Mục tiêu của cuộc kiểm toán là gì?