Đà Nẵng Đạt Kết Quả Xử Lý Tài Chính Hơn 2.200 Tỷ Đồng

Đà Nẵng Đạt Kết Quả Xử Lý Tài Chính Hơn 2.200 Tỷ Đồng

Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý tài chính trị giá hơn 2.200 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục các hạn chế trong năm 2023.

Đà Nẵng Hoàn Thành Xử Lý Tài Chính Hơn 2.200 Tỷ Đồng

Ngày 8/12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để đánh giá tình hình công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã thông báo rằng thành phố đã hoàn thành xử lý tài chính trị giá hơn 2.200 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Triển Khai Biện Pháp Khắc Phục Các Hạn Chế

Trong năm 2023, Đà Nẵng đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế đã tồn tại trong nhiều năm. Đáng chú ý, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều quy hoạch phân khu đã được hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng cho thành phố triển khai các dự án trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đã tập trung tháo gỡ và khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư trong nước đạt gần 50.000 tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 180 triệu USD, tăng 35,7% so với năm 2022.

Thành Phố Đạt Kết Quả Cao Trong Công Tác Kiểm Toán

Trong năm 2023, Đà Nẵng đã quyết liệt thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của thành phố. Theo đó, thành phố đã hoàn thành 20/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đạt gần 75%. Đồng thời, đã thực hiện được 156/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đạt hơn 70%. Riêng kiến nghị về xử lý tài chính đã được thực hiện được 2.230/2.361 tỷ đồng, đạt gần 95%.

Khó Khăn Trong Phục Hồi Kinh Tế

Tuy đã có sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm, nhưng kinh tế Đà Nẵng vẫn phục hồi chậm và chưa đồng đều trong năm qua. Công tác giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn và đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là người lao động phổ thông và người nghèo, cũng gặp nhiều khó khăn.

Triển Khai Chủ Đề Năm 2024

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thảo luận dự kiến chủ đề năm 2024 là "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". Mức tăng trưởng GRDP được đặt mục tiêu là 8 - 8,5%.

Ông Quảng nhấn mạnh rằng đây là mục tiêu rất lớn và đề nghị các đại biểu tập trung nhận định, đánh giá và dự báo tình hình trong thời gian tới để đưa ra ý kiến về chủ đề năm 2024 và kịch bản tăng trưởng cùng các định hướng, giải pháp, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đà Nẵng đã xử lý bao nhiêu tỷ đồng để khắc phục tình hình tài chính?,Thành phố đã hoàn thành bao nhiêu kiến nghị theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước?