Đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% là một thách thức khó khăn

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cho thấy mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7% là vô cùng khó khăn.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn.

Trong báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7% là "vô cùng khó khăn".

Tình hình kinh tế thế giới đang biến động nhanh chóng và phức tạp, đặt ra nhiều rủi ro và thách thức cho Việt Nam.

Trong nước, nền kinh tế đã trải qua ba giai đoạn chính từ phòng ngừa đại dịch, thích ứng an toàn và mở cửa lại nền kinh tế. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tạo nền tảng cho sự phục hồi và tăng trưởng, nhưng nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới.

Trong bối cảnh này, mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7% trong giai đoạn 2021-2025 là một thách thức vô cùng khó khăn.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng tình hình thế giới và trong nước đang ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế quan trọng.

Trong tương lai, Chính phủ sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững.

Đồng thời, sẽ tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn về thể chế, tăng cường phân cấp và phân quyền, và nâng cao trách nhiệm cá nhân trong điều hành và quản lý.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%, các giải pháp chủ yếu cần được triển khai.

Đầu tiên, cần tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, và các dự án quan trọng quốc gia. Cần đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị cho các dự án hạ tầng quan trọng như đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và hạ tầng năng lượng.

Ngoài ra, cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các trường đại học của Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường. Cần cải thiện và phát triển các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo sự gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%, cần phải vượt qua nhiều khó khăn và thách thức.

Cơ cấu kinh tế cần chuyển dịch đúng hướng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cần giải quyết vấn đề thu ngân sách nhà nước thường xuyên vượt dự toán, làm hạn chế không gian tài khóa và ảnh hưởng đến dự toán thu của năm tiếp theo.

Trong tương lai, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung vào việc thực hiện các giải pháp cần thiết để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá kết quả để đề xuất các chính sách mới hoặc kéo dài các chính sách hiện có để hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tổng kết lại, mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7% trong giai đoạn 2021-2025 là một thách thức khó khăn. Tuy nhiên, với sự tập trung và nỗ lực của Chính phủ cùng với sự hợp tác của các bộ, ngành và địa phương, hy vọng rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu này và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

[question] Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2021-2025 là bao nhiêu?,Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, những khó khăn và thách thức chính nào đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam?