Đầu tư đường dây 500kV cấp điện cho miền Bắc: Dự án quan trọng giúp giảm tải và tránh quá tải

Đầu tư đường dây 500kV cấp điện cho miền Bắc: Dự án quan trọng giúp giảm tải và tránh quá tải

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đầu tư dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án này có vai trò quan trọng trong việc giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu.

Đầu tư đường dây 500kV cấp điện cho miền Bắc: Dự án quan trọng giúp giảm tải và tránh quá tải

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1241/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc đường dây 500 kV mạch 3.

Dự án này có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 925 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo kế hoạch. Vốn vay ngân hàng thương mại là hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm 70% giá trị tổng mức đầu tư (bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thủ tướng chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia - đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Mục tiêu của dự án là giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dự án góp phần nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Chiều dài đường dây này là khoảng 74,4 km từ sân phân phối 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa. Dự án trải dài trên địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện dự án từ 2023-2025, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024.

Theo quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án cũng như lựa chọn công nghệ trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ quan này được giao hỗ trợ, hướng dẫn UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với quá trình đầu tư dự án; Chỉ đạo EVN và EVNNPT tổ chức thực hiện quản lý đầu tư dự án bảo đảm hiệu quả.

UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai dự án cấp bách này. Các địa phương được yêu cầu thực hiện đầy đủ thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu EVNNPT thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường điều chỉnh của dự án.

Các địa phương sẽ chủ trì, phối hợp với EVNNPT bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích thực hiện dự án.

EVN và EVNNPT ch

[question] Dự án đường dây 500kV này có mục tiêu gì?,Dự án này được đầu tư bởi ai và với tổng mức đầu tư là bao nhiêu?
1 Lượt thích