Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Quyết tâm thực hiện và hiệu quả

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thể hiện đầy đủ quan điểm và mục tiêu liên quan đến phát triển đường sắt tốc độ cao, với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Quyết tâm thực hiện đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Trong thông báo số 420/TB-VPCP ngày 18/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đưa ra kết luận quan trọng về việc đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ông yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thể hiện đầy đủ quan điểm và mục tiêu liên quan đến phát triển đường sắt tốc độ cao, nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW.

Lợi ích quốc gia và dân tộc

Việc đầu tư đường sắt tốc độ cao không chỉ mang lại lợi ích quốc gia mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực tế đã chứng minh rằng việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt, tạo ra không gian phát triển mới cho đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khai thác hiệu quả các quỹ đất.

Đồng bộ và hiện đại hóa

Phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cần đồng bộ và hiện đại hóa, phù hợp với xu thế của thế giới. Tốc độ thiết kế đường sắt này được định là 350km/h, và nó sẽ trở thành trục "xương sống" theo Kết luận của Bộ Chính trị. Đường sắt là một phương thức vận tải quan trọng, có nhiều ưu điểm như vận chuyển khối lượng lớn, nhanh chóng và an toàn hơn so với các phương thức khác. Do đó, việc phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một yêu cầu cấp bách.

Hiệu quả đầu tư và các giải pháp

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, cần nghiên cứu và đánh giá các giải pháp về nguồn lực, chính sách, pháp luật, công nghiệp đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, nhận chuyển giao công nghệ. Cần lựa chọn kịch bản đầu tư phù hợp, bảo đảm khai thác với tốc độ cao, hiện đại và đồng bộ. Điều này cần dựa trên phân tích và đánh giá nhu cầu vận tải, yêu cầu thị trường, mức độ an toàn, khả năng tái cơ cấu vận tải, điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội.

Luật Đường sắt và mô hình quản lý

Ngoài ra, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Đường sắt hoặc đưa ra Nghị quyết riêng của Quốc hội về đường sắt tốc độ cao. Điều này bao gồm các nội dung về hình thức đầu tư, phương án huy động vốn, thủ tục chuẩn bị, chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp và quy hoạch phát triển đô thị.

Về mô hình quản lý và tổ chức khai thác

Không cần thành lập tổ chức mới mà có thể tận dụng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để tái cơ cấu và hình thành doanh nghiệp nhà nước có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu. Điều này đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời, cần kêu gọi và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư và khai thác vận tải đường sắt tốc độ cao khi đủ điều kiện và vào thời điểm thích hợp.

Quyết tâm và sự hỗ trợ chuyên gia

Việc đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đòi hỏi quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước. Huy động các chuyên gia về kỹ thuật và kinh tế, tổ chức các hội nghị chuyên đề để góp ý và hoàn thiện Đề án là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện.

Với quyết tâm và sự hỗ trợ của tất cả các bên liên quan, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho quốc gia và dân tộc, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

[question] Ông Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thể hiện quan điểm và mục tiêu nào liên quan đến đầu tư đường sắt tốc độ cao?,Ông Trần Hồng Hà nhấn mạnh về những gì liên quan đến hiệu quả đầu tư và các giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam?