Đầu tư Thương mại SMC rút hoàn toàn vốn tại Thép Nam Kim

Đầu tư Thương mại SMC đã thoái sạch vốn tại Thép Nam Kim
Đầu tư Thương mại SMC rút hoàn toàn vốn tại Thép Nam Kim

Đầu tư Thương mại SMC đã thành công rút toàn bộ vốn tại Thép Nam Kim, giảm sở hữu từ 4,98% xuống 0% vốn điều lệ.

Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC) đã bán toàn bộ hơn 13,1 triệu cổ phiếu của CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG), giảm sở hữu tại NKG từ 4,98% xuống 0% vốn điều lệ. Giao dịch này đã được thực hiện từ ngày 5/2 đến ngày 4/3. Điều này đồng nghĩa với việc SMC chính thức không còn sở hữu cổ phiếu NKG.

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Thành viên HĐQT Đầu tư Thương mại SMC và Thành viên HĐQT Thép Nam Kim, đã có vai trò quan trọng trong quá trình này.

Trước khi rút vốn, cổ phiếu NKG đã tăng 78% từ ngày 24/4/2023 đến ngày 5/3/2024, từ mức 13.850 đồng lên 24.650 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Thép Nam Kim đã đạt doanh thu 4.459,2 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,45 tỷ đồng, tăng thêm 436,78 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 414,33 tỷ đồng.

Tính tổng cộng trong năm 2023, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu 18.595,97 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 117,41 tỷ đồng, tăng thêm 242,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 124,68 tỷ đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2023, Thép Nam Kim đã đặt mục tiêu tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng, tăng thêm 506,91 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 106,91 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2023, Thép Nam Kim chỉ đạt lợi nhuận trước thuế 177,3 tỷ đồng, hoàn thành 44,3% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của SMC, năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu 13.786,3 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ (23.181 tỷ đồng). Lỗ sau thuế đạt 919 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ lỗ 652 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đầu tư Thương mại SMC đã bán toàn bộ cổ phiếu của Thép Nam Kim vào thời điểm nào?,Trong năm 2023, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu và lợi nhuận như thế nào?