Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình được chấp thuận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình. Dự án có quy mô sử dụng đất 333,4 ha và tổng vốn đầu tư 4.932,364 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình đã nhận được sự chấp thuận từ Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 đã được ký để chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án này.

Theo quyết định, Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) sẽ là nhà đầu tư của dự án.

Dự án sẽ được triển khai tại xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, với quy mô sử dụng đất là 333,4 ha.

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 4.932,364 tỷ đồng, tương đương 211,872 triệu USD.

Trong đó, vốn góp của Nhà đầu tư là 739,855 tỷ đồng, tương đương 31,781 triệu USD.

Dự án này sẽ có thời hạn hoạt động là 50 năm, bắt đầu từ ngày 29/8/2023.

Quyết định cũng yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện dự án.

Điều này nhằm đảm bảo rằng việc đầu tư dự án sẽ tuân thủ các quy định về sử dụng đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025.

Dự án cũng phải tuân thủ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt.

Trong quá trình triển khai dự án, cần lưu ý việc khai thác và sử dụng hành lang đê tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều.

Để đảm bảo tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo, UBND tỉnh Thái Bình sẽ đảm bảo việc thẩm định và phê duyệt các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh Thái Bình cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và trồng trọt.

Việc triển khai dự án cũng sẽ được đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

UBND tỉnh Thái Bình sẽ đảm bảo việc bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống của người dân bị thu hồi đất, bằng cách bố trí quỹ đất khác hoặc hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện giải quyết, bố trí việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất canh tác.

UBND tỉnh Thái Bình cũng sẽ đảm bảo sự đồng thuận của người dân trong khu vực thực hiện dự án, nhằm tránh xảy ra khiếu nại, khiếu kiện phức tạp.

Đồng thời, việc chuyển đổi đất trồng lúa sẽ được hạn chế và kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước.

Đối với phần diện tích đất thực hiện dự án có công trình thủy lợi và phần diện tích đất thực hiện dự án có công trình giao thông, các cơ quan có liên quan và Nhà đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cần xây dựng phương án hoàn trả các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực và không giao cho Nhà đầu tư quản lý, sử dụng đối với phần đất này.

UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của dự án vào phương án bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án đầu tư x [question] Ai là nhà đầu tư của dự án khu công nghiệp tại Thái Bình và Hà Tĩnh?,Tổng vốn đầu tư của dự án tại Thái Bình và Hà Tĩnh là bao nhiêu?