Đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa quy định kinh doanh: Các bộ chưa trình phương án

Đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa quy định kinh doanh: Các bộ chưa trình phương án

Các bộ Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh trước ngày 30/11/2023.

Các bộ Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước ngày 30/11/2023.

Các bộ Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước ngày 30/11/2023. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Trong suốt thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có nhiều bộ, ngành tích cực cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Điều này đã góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn 04 bộ chưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, một số bộ chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định kinh doanh lên cổng tham vấn và tra cứu. Việc tham vấn ý kiến của doanh nghiệp và người dân đối với quy định kinh doanh dự kiến ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, còn có 688 quyết định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa nhưng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi. Việc tiếp nhận và xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp cũng còn chậm trễ.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Thống kê, cập nhật, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời quy định kinh doanh được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cùng với chi phí tuân thủ đối với từng quy định kinh doanh lên cổng tham vấn và tra cứu. Đồng thời, tổng hợp danh sách quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa để tính tỷ lệ cắt giảm số quy định kinh doanh và tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ quy định kinh doanh. Cũng cần xem xét số lượng văn bản quy phạm pháp luật có quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, cơ quan trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.
  2. Thực hiện tham vấn trực tuyến, tương tác hai chiều giữa bộ, ngành với các hiệp hội, doanh nghiệp; giữa bộ, địa phương và các đối tượng liên quan trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để rút ngắn thời gian lấy ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
  3. Xử lý dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp đối với các quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý được gửi tương tác trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh và những phản ánh, kiến nghị được giao tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ.
  4. Tuyên truyền, khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng quản lý tham gia đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc, đề xuất đối với quy định kinh doanh trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Ngoài ra, các bộ Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Nguyên và Môi

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các bộ nào chưa trình phương án cắt giảm và đơn giản hóa quy định kinh doanh?,Việc cập nhật và tham vấn ý kiến của doanh nghiệp và người dân đã được thực hiện đầy đủ hay chưa?