Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ tập trung vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khó khăn và thách thức nhiều hơn.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023, tập trung vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khó khăn và thách thức nhiều hơn. Tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục phức tạp và khó lường, với triển vọng tăng trưởng không đều và rủi ro gia tăng. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với cả thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Với những thách thức này, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực. Mục tiêu chính là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng

Chính phủ tập trung vào việc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu nhằm phục hồi nhanh chóng kinh tế. Đồng thời, sẽ thực hiện các chương trình và chính sách nhằm thúc đẩy đột phá chiến lược và phục hồi kinh tế - xã hội. Các cơ hội từ thị trường trong nước và xuất khẩu cũng sẽ được tận dụng trong dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Đồng thời, sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng như huy động và phát huy hiệu quả đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Chính sách tiền tệ và tài khóa

Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, ưu tiên cho tăng trưởng. Đồng thời, sẽ phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm và trọng điểm. Các chính sách và giải pháp về thuế, phí, thương mại và đầu tư cũng sẽ được thực hiện để thúc đẩy phục hồi nhanh chóng sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Các chính sách này sẽ được nghiên cứu và đánh giá hiệu quả, và sẽ được báo cáo và tham mưu với Chính phủ để xem xét và tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Cải cách hành chính và chính sách lương

Chính phủ sẽ tập trung vào việc cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Sẽ thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo quy định. Đồng thời, sẽ rà soát và tái cấu trúc các dịch vụ công thiết yếu, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để cắt giảm giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện. Các quy trình điện tử liên thông cũng sẽ được xây dựng và ban hành để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Các biện pháp khác

Chính phủ cũng sẽ tập trung vào việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Sẽ nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, sẽ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng sẽ được chú trọng. Đồng thời, sẽ thực hiện các chính sách và chương trình nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch, vận tải, xuất nhập cảnh và quản lý thị trường.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những mục tiêu gì nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?,Chính phủ Việt Nam đang tập trung vào các lĩnh vực nào để cải thiện môi trường kinh doanh?