Đề xuất cải thiện cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia

Đảm bảo kiểm soát chi đúng mục đích theo mục tiêu đề ra
Đại biểu Quốc hội đề xuất cải thiện cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo kiểm soát chi đúng mục đích và hiệu quả thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đề xuất cải thiện cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Mai Văn Hải của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra đề xuất cải thiện cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia. Ông cho rằng, khi Chính phủ giao dự toán chi thường xuyên để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo dự án thành phần, lĩnh vực sẽ đảm bảo được việc kiểm soát chi đúng mục đích theo mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải giải quyết những khó khăn và vướng mắc hiện tại, như trường hợp chi không đúng đối tượng hoặc nội dung chi không phù hợp với thực tiễn của địa phương, dẫn đến kết quả giải ngân vốn ngân sách thấp, đặc biệt là vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Mai Văn Hải đề xuất rằng Thủ tướng Chính phủ nên giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm theo tổng kinh phí chi thường xuyên cho từng chương trình mục tiêu quốc gia và giao cho Hội đồng Nhân dân địa phương phân bổ chi tiết đến từng dự án thành phần. Ông cho rằng đây là cơ chế phù hợp, giúp các địa phương tự chủ và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả để thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia.

Đề xuất cơ chế phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp huyện

Đại biểu Mai Văn Hải cũng đề nghị cần làm rõ cơ chế phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp huyện khi nào cần thiết. Theo ông, nên xem xét giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố trong tổng kinh phí chi thường xuyên và giao Hội đồng Nhân dân cấp huyện phân bổ chi tiết đến từng dự án nội dung thành phần. Điều này sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn lực và đạt được hiệu quả cao.

Quy định tiêu chí và nguyên tắc phân bổ ngân sách

Ông Mai Văn Hải cũng đề nghị cần có quy định rõ tiêu chí và nguyên tắc phân bổ ngân sách để các địa phương thực hiện đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng cần tránh tình trạng phân bổ nguồn lực một cách chủ quan và tập trung quá nhiều vào một số dự án cụ thể.

Ý kiến của Đại biểu Lò Thị Luyến

Đại biểu Lò Thị Luyến của Đoàn Điện Biên cũng đã đưa ra ý kiến về cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia. Ông đề xuất rằng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nên quyết định phân bổ ngân sách trung ương cho từng chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến từng dự án thành phần. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định.

Ông Lò Thị Luyến cũng đặt ra câu hỏi về trường hợp cần thiết và không cần thiết khi giao cho Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ ngân sách trung ương. Theo ông, cần phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ ngân sách trung ương cho từng dự án thành phần.

Ngoài ra, ông Lò Thị Luyến cũng đề nghị làm rõ việc định giá giống cây trồng và vật nuôi khi mua trực tiếp từ người dân. Ông cho rằng cần thành lập Tổ thẩm định giá giống vật nuôi trên địa bàn để quyết định về tiêu chuẩn con giống và giá cả. Điều này sẽ giúp địa phương triển khai việc ưu tiên sử dụng giống địa phương một cách thuận lợi.

Trên cơ sở thực tiễn và những đề xuất của các đại biểu, hy vọng rằng cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được cải thiện, đảm bảo kiểm soát chi đúng mục đích và hiệu quả thực hiện các mục tiêu đề ra.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đại biểu Mai Văn Hải đề xuất cơ chế gì để đảm bảo kiểm soát chi đúng mục đích theo mục tiêu đề ra?,Đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị bổ sung những quy định nào về việc mua sắm giống cây trồng và vật nuôi từ người dân trực tiếp sản xuất?