Đề xuất cải tiến quy định về miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Thông tư 37/2019/TT-BCT để loại bỏ quy định xem xét miễn trừ trong trường hợp hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước.

Bộ Công Thương đang tiến hành đề xuất sửa đổi và bổ sung Thông tư 37/2019/TT-BCT về việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Đề xuất này nhằm loại bỏ quy định xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong trường hợp hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước.

Sau hơn 4 năm thực thi Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương nhận thấy cần sửa đổi một số quy định liên quan đến việc quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Hiện tượng một số doanh nghiệp viện dẫn quy định này để nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ đã xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cho thấy ngành sản xuất trong nước không thể đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt hàng hóa và phải nhập khẩu từ nguồn không bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Doanh nghiệp đề nghị miễn trừ có thể gặp khó khăn khi từ chối miễn trừ trong trường hợp này. Vì vậy, việc loại bỏ quy định xem xét miễn trừ trong trường hợp hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước là cần thiết.

Đề xuất cũng nhấn mạnh về việc cần quy định chi tiết hơn về thành phần hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Hiện tại, thành phần hồ sơ chỉ được quy định một cách chung chung, dẫn đến việc doanh nghiệp thường nộp thiếu các tài liệu cần thiết. Việc làm rõ và chi tiết các đầu mục hồ sơ cần cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định một cách dễ dàng hơn.

Ngoài ra, việc hậu kiểm cũng được đề cập trong đề xuất.

Bộ Công Thương cho rằng việc sử dụng hậu kiểm thường xuyên và chặt chẽ sẽ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và tăng tính nghiêm minh trong thực thi biện pháp phòng vệ thương mại. Đối tượng khai báo để xin hưởng miễn trừ sẽ là cơ sở để kiểm tra sau miễn trừ. Việc này sẽ giúp đánh giá chính xác lượng hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ và đảm bảo tính trung thực của đối tượng. Đồng thời, cần bổ sung chế tài tương ứng với việc không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Chế tài này có thể bao gồm thu hồi quyết định hưởng miễn trừ, không xem xét tiếp tục hưởng miễn trừ trong thời gian cụ thể hoặc truy thu thuế đối với hàng hóa đã được miễn trừ.

Thông tư sửa đổi cũng đề cập đến việc xem xét thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Hiện nay, quy định về thời hạn miễn trừ có thể gây hiểu lầm trong một số trường hợp. Bộ Công Thương đề xuất thống nhất khoảng thời gian tối đa cho mỗi cấp miễn trừ căn cứ vào hồ sơ đề nghị miễn trừ của doanh nghiệp, và không giới hạn số lần cấp miễn trừ bổ sung. Điều này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như hiệu quả của biện pháp phòng vệ thương mại.

Việc sửa đổi và bổ sung Thông tư 37/2019/TT-BCT nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng của biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời giải quyết những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai. Bộ Công Thương cam kết xây dựng một khung pháp lý toàn diện, hợp lý và khả thi để đảm bảo tuân thủ pháp luật và góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng vệ thương mại.

[question] Những điểm sửa đổi nào được đề xuất trong Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2019/TT-BCT về biện pháp phòng vệ thương mại?,Vì sao cần bổ sung và làm rõ các thành phần hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại?