Đề xuất Cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn: Tạo động lực cho tăng trưởng xanh và chuyển đổi bền vững

Đề xuất Cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn: Tạo động lực cho tăng trưởng xanh và chuyển đổi bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thu thập ý kiến về dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi bền vững.

Cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thu thập ý kiến về dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn. Dự thảo này nhằm tạo ra một môi trường thử nghiệm cho chuyển đổi, phát triển và vận hành các dự án tham gia cơ chế này, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng xanh và chuyển đổi bền vững.

Mô hình tổ chức hoạt động kinh tế tuần hoàn

Cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn là một mô hình tổ chức hoạt động kinh tế hiện đại, trong đó các đơn vị sản xuất gắn kết với nhau trên nguyên tắc "mọi thứ đều là đầu vào của sản phẩm khác". Mô hình này tận dụng hiệu quả dịch vụ kết nối như tài chính, logistics, công nghệ thông tin và truyền thông, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và tối ưu hóa giá trị gia tăng trên cơ sở giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường.

Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn bao gồm các điều khoản về chuyển đổi, thành lập, mở rộng và phát triển các dự án tổ hợp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu sản xuất chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản. Mục tiêu của cơ chế này là tạo môi trường thử nghiệm cho các dự án tham gia, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ mới hiện đại.

Các lĩnh vực được phép thử nghiệm

Các lĩnh vực được phép thử nghiệm tại cơ chế này bao gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, năng lượng tái tạo và vật liệu xây dựng. Đối tượng áp dụng gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, hợp tác liên kết và hợp tác kinh doanh trong các dự án ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Quy trình xét duyệt tổ chức tham gia

Quá trình xét duyệt tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm đảm bảo tính minh bạch về tiêu chí và quy trình đánh giá. Tổ chức được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chí như là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, có năng lực tài chính hoặc kế hoạch tiếp cận tài chính rõ ràng và khả thi, không có nợ xấu hay vi phạm nghiêm trọng về thuế hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, và có dự án kinh tế tuần hoàn cụ thể hoặc đề xuất dự án kinh tế tuần hoàn thuộc các lĩnh vực được quy định.

Tiêu chí cho các dự án kinh tế tuần hoàn

Dự thảo Nghị định này đặt ra các tiêu chí cho các dự án kinh tế tuần hoàn, bao gồm kế hoạch khả thi và tiềm năng phát huy tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường. Các dự án này cần chủ yếu sử dụng nguyên liệu đầu vào trong nước và dựa trên nền tảng tiếp cận, ứng dụng và làm chủ các thành tựu của Cách mạnh Công nghiệp 4.0. Trong trường hợp sử dụng công nghệ nhập khẩu, cần có kế hoạch rõ ràng và khả thi về chuyển giao công nghệ, làm chủ và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Việc thúc đẩy cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ tạo ra động lực cho tăng trưởng xanh và chuyển đổi bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của đất nước.

[question] Mô hình kinh tế tuần hoàn là gì?,Đề xuất Cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn áp dụng cho ai?