Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người làm bán thời gian

Đề xuất mới cho phép người làm bán thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thu nhập và tiền lương tháng của họ đạt mức sàn tiền lương. Điều này sẽ tăng bảo hiểm và chế độ phúc lợi cho người lao động.

Người làm bán thời gian có thể sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề xuất mới được đưa ra.

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, người làm bán thời gian sẽ thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội nếu thu nhập và tiền lương tháng của họ đạt mức sàn tiền lương.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện tại, luật hiện hành chưa quy định rõ về việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhóm người làm bán thời gian, đặc biệt là những người làm việc theo chế độ linh hoạt.

Điều này đã gây ra sự bất công và thiếu bảo đảm cho quyền lợi của nhóm lao động này. Do đó, đề xuất mới này nhằm bổ sung nhóm người làm bán thời gian vào danh sách đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thu nhập và tiền lương tháng của họ đạt mức sàn tiền lương.

Theo dự thảo luật, mức lương tối thiểu để tính đóng bảo hiểm xã hội cho người làm bán thời gian sẽ là 50% tiền lương tối thiểu vùng cao nhất.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng, vì vậy mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội sẽ là từ 2,34 triệu đồng/tháng trở lên. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người làm bán thời gian sẽ tương tự như các nhóm lao động khác, tức là tổng mức đóng bằng 25% tiền lương tháng.

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi và chế độ phúc lợi cho người làm bán thời gian. Khi mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sẽ giúp tăng bảo hiểm và chế độ phúc lợi cho người lao động, đồng thời tăng thu và chi quỹ trong ngắn hạn và trung hạn.

Tuy nhiên, trong dài hạn, cần xem xét và đánh giá cụ thể hơn theo từng quỹ thành phần, đặc biệt là với quỹ hưu trí và tử tuất.

Mở rộng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người làm bán thời gian cũng có tác động tích cực đối với nữ giới. Ngoài chế độ hưu trí và tử tuất, nhóm này còn được hưởng các chế độ ốm đau và thai sản.

Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động là 5,73 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 75% thu nhập bình quân thực tế của người lao động.

Với mức lương tối thiểu vùng 1 hiện hành, mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội là 2,34 triệu đồng/tháng (50% lương tối thiểu vùng 1), cao nhất là 37,4 triệu đồng/tháng (tối đa bằng 8 lần lương tối thiểu vùng 1).

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bằng 25% tiền lương tính đóng, mức đóng thấp nhất gần 600.000 đồng/tháng, cao nhất bằng 9,54 triệu đồng/tháng.

Việc đề xuất đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người làm bán thời gian là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và chế độ phúc lợi cho nhóm lao động này.

Điều này sẽ mang lại sự công bằng và bảo vệ cho người làm bán thời gian, đồng thời tăng cường quỹ bảo hiểm xã hội và đảm bảo sự ổn định cho hệ thống bảo hiểm xã hội.

[question] Nhóm người làm bán thời gian sẽ phải đóng BHXH bắt buộc nếu thu nhập và tiền lương của họ đạt mức nào?,Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ giúp gì cho quỹ hưu trí và tử tuất?