Đề xuất giảm thủ tục để thúc đẩy đầu tư công

Đề xuất giảm thủ tục để thúc đẩy đầu tư công

Đề xuất cắt giảm mạnh thủ tục để gỡ "nút thắt" đầu tư công và tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để nhanh chóng khơi thông dòng vốn và phục hồi kinh tế.

Đề xuất giảm thủ tục để thúc đẩy đầu tư công

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ "nút thắt" trong đầu tư công để nhanh chóng khơi thông dòng vốn và phục hồi kinh tế là vấn đề cấp bách.

Giảm thủ tục hành chính để tăng cường hiệu quả đầu tư công

Ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ KHĐT (Bộ GTVT), cho rằng nút thắt trong đầu tư công tập trung ở ba khâu: Thể chế chính sách, tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Ông đề xuất cắt giảm mạnh thủ tục hành chính để giảm bớt rào cản và tăng cường hiệu quả đầu tư công. Điều này bao gồm việc điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư công, giảm thủ tục cấp phép nguyên vật liệu và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương

Bà Cao Thị Minh Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ KH&ĐT), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện và xử lý kịp thời các điểm nghẽn trong đầu tư công. Việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án là điều cần thiết. Bà cũng đề xuất rằng người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt quan tâm đến khâu chuẩn bị đầu tư

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhận thấy rằng khâu giải phóng mặt bằng có vai trò quyết định đến tiến độ dự án đầu tư công. Ông cho rằng việc tuyên truyền ý nghĩa và vai trò của dự án đến người dân là rất quan trọng. Ông chia sẻ rằng việc làm tốt khâu này sẽ giúp người dân hiểu và đồng thuận với các dự án đầu tư công. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của người dân trong việc hưởng lợi từ các dự án này.

Tập trung vào chuẩn bị đầu tư và kiểm tra giám sát

Ông Bùi Quang Thái cho biết Bộ GTVT tập trung vào hai việc quan trọng để làm tốt mỗi công trình đầu tư công. Đầu tiên, khâu chuẩn bị đầu tư cần được đặc biệt quan trọng vì nó tốn rất nhiều thời gian. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc lập kế hoạch giải ngân vốn và thi công phải được gắn chặt với nhau và đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, cần tăng cường khâu kiểm tra giám sát để kịp thời giải quyết các vướng mắc và linh hoạt trong triển khai.

Tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế. Để đạt được hiệu quả cao hơn, cần tìm ra các giải pháp để tháo gỡ "nút thắt" trong đầu tư công. Điều này bao gồm giảm thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và tập trung vào chuẩn bị đầu tư và kiểm tra giám sát. Việc thực hiện những giải pháp này sẽ giúp nhanh chóng khơi thông dòng vốn và đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội.

[question] Đề xuất nào đã được đưa ra để giải quyết những hạn chế và nút thắt trong đầu tư công?,Vai trò của người dân trong việc đẩy mạnh đầu tư công được nhấn mạnh như thế nào?