Đề xuất mới trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ: Đột phá và tiềm năng phát triển

Đề xuất mới trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ: Đột phá và tiềm năng phát triển

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã đưa ra những đề xuất mới, đột phá nhằm tạo ra động lực phát triển và không gian phát triển mới cho vùng. Bài viết này sẽ giới thiệu những điểm nổi bật trong quy hoạch này và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra những đề xuất mới, đột phá nhằm tạo ra động lực phát triển và không gian phát triển mới cho vùng. Đây là một bước cụ thể trong việc thể hiện quy hoạch tổng thể quốc gia và định hướng lớn về tổ chức không gian phát triển của vùng.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã xác định rõ vai trò và vị trí quan trọng của mình ngay từ những ngày đầu tổ chức lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong vùng để triển khai quy hoạch vùng một cách hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu phát triển, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã đề xuất những điểm mới, đột phá.

Thứ nhất, quy hoạch khẳng định quan điểm cần đổi mới tư duy về phát triển vùng, tận dụng các cơ hội và giải quyết các điểm nghẽn, mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Điều quan trọng là tạo ra các cơ chế và chính sách để thúc đẩy tăng trưởng mới và không gian phát triển mới.

Thứ hai, quy hoạch nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, dịch vụ tài chính. Đồng thời, quy hoạch cũng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển nhanh các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những định hướng này sẽ giúp vùng Đông Nam Bộ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, đồng thời thực hiện vai trò đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ cũng xác định rõ hệ thống các hành lang phát triển chủ yếu của vùng. Ngoài các hành lang kinh tế đã được nêu trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng cũng bổ sung các hành lang kinh tế quan trọng khác, tăng cường liên kết và thúc đẩy phát triển các tiểu vùng. Đồng thời, quy hoạch cũng đặt ra vấn đề khai thác không gian dọc theo sông Sài Gòn, sông Đồng Nai nhằm tạo ra một không gian xanh - sinh thái kết nối vùng.

Một điểm đáng chú ý khác trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là việc tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp. Quy hoạch nhấn mạnh việc chia sẻ chức năng giữa các địa phương trong vùng và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi công năng, mô hình phát triển các khu, cụm công nghiệp để dành không gian phát triển đô thị hiện đại.

Ngoài ra, quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và ngập úng. Đặc biệt, quy hoạch tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông để kết nối thông suốt giữa các đô thị, trung tâm kinh tế, cảng biển và kết nối liên vùng.

Cuối cùng, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đề ra nhiều nhiệm vụ chủ yếu trong liên kết vùng, bao gồm tập trung phát triển dọc các hành lang kinh tế, phân bố lại không gian sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ logistics và du lịch, khai thác không gian phát triển gắn với sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, cũng như xử lý các vấn đề môi trường và bảo đảm an ninh nguồn nước liên tỉnh, liên vùng.

Hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ đã diễn ra chiều nay, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên, ủy viên của Hội đồng điều phối vùng, các cơ quan, tổ chức liên quan, các chuyên gia và nhà khoa học. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lắng nghe ý kiến và đề xuất từ các bên liên quan để hoàn thiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và triển khai các chính sách, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đề xuất những gì để tạo ra các động lực phát triển mới cho vùng?,Điều gì là quan trọng trong việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ?