Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân, giúp giảm bớt gánh nặng thuế đối với người lao động và gia đình.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế đối với người lao động và gia đình. Đây là một biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Mức giảm trừ gia cảnh hiện tại

Mức giảm trừ gia cảnh hiện tại đối với đối tượng nộp thuế là bốn triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm), và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo đề xuất mới, mức giảm trừ sẽ được tăng lên thành chín triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc sẽ là 3,6 triệu đồng/tháng.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh này sẽ giúp giảm bớt nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức đến 17 triệu đồng/tháng (nếu có một người phụ thuộc) hay mức 22 triệu đồng/tháng (nếu có hai người phụ thuộc), sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ Tài chính

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại theo từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội. Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân cùng với các nguồn thu khác đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề cập đến việc triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Bộ đã tiến hành rà soát tổng thể các Luật về thuế và báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trong thời gian tới, Bộ sẽ báo cáo Quốc hội để xem xét việc sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế, nhằm khắc phục những vướng mắc hiện tại và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2022

Trên cơ sở khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính đã nhận thấy rằng mức giảm trừ gia cảnh đề xuất là phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người lao động trong giai đoạn hiện nay. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc cũng tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người, và cao hơn mức lương tối thiểu vùng hiện nay.

Trên cơ sở các điều trên, Bộ Tài chính hy vọng rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người lao động và gia đình, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

[question] Mức giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế Thu nhập cá nhân đang ở mức bao nhiêu?,Đề xuất mới về mức giảm trừ gia cảnh là bao nhiêu?