Đề xuất tăng biên chế, tiền lương, thu nhập ở Hà Nội: Ý kiến Bộ Chính trị cần xin

Ý kiến Bộ Chính trị cần xin về đề xuất tăng biên chế, tiền lương, thu nhập ở Hà Nội

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề nghị tăng biên chế, tiền lương, thu nhập ở Hà Nội. Ý kiến Bộ Chính trị cần xin trước khi quy định được áp dụng.

Ý kiến Bộ Chính trị cần xin về đề xuất tăng biên chế, tiền lương, thu nhập ở Hà NộiSáng 20/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết rằng Hà Nội sẽ thực hiện mô hình tổ chức chính quyền thành phố theo Nghị quyết số 97 và bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ tăng số lượng đại biểu HĐND từ 95 lên 125 đại biểu và tỷ lệ đại biểu chuyên trách từ 20% lên 25%. Số lượng Phó Chủ tịch HĐND cũng sẽ tăng từ 2 lên tối đa 3. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết rằng việc này cần được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi quy định trong dự thảo Luật được trình Quốc hội xem xét và thông qua.

Về cơ chế đãi ngộ

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết rằng các chính sách thu hút nhân tài hiện tại tại Hà Nội mới chỉ tập trung vào tuyển dụng đối với một số đối tượng cụ thể. Chưa có sự chú trọng đến môi trường làm việc, mức lương, thu nhập, cơ hội học tập, thăng tiến và các đãi ngộ khác. Điều này khiến Hà Nội chưa đủ sức hấp dẫn và cạnh tranh so với khu vực tư.

Dự thảo Luật đề xuất quy định cụ thể về đối tượng thu hút và chế độ đãi ngộ nhân tài như tuyển dụng không qua thi tuyển, xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo; được ký hợp đồng làm việc hoặc đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; được ký hợp đồng làm việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục. Ông Long cho biết rằng đây là chính sách tương tự như đang áp dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo tính khả thi, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị làm rõ các đối tượng được coi là nhân tài và có sự phân hóa rõ ràng để có quy định về chế độ, chính sách phù hợp trong tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ. Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng cần quan tâm xây dựng môi trường và văn hóa làm việc hiện đại, thân thiện, dân chủ, cạnh tranh lành mạnh.

Về chế độ tiền lương, thu nhập

Theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27 của Trung ương, việc chi thu nhập tăng thêm chỉ được khuyến khích đối với các địa phương đã tự cân đối được ngân sách. Tuy nhiên, quy định này chỉ là cơ chế thí điểm. Do đó, nếu quy định này được áp dụng ổn định và lâu dài, cần được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

Chính phủ cho biết rằng trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật, hiện còn một nội dung quy định về biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức của thành phố Hà Nội được đề nghị tiếp tục xin ý kiến. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết rằng việc này liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Trung ương về không tăng biên chế cán bộ, công chức và thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Do đó, ý kiến Bộ Chính trị cần được xin trước khi quy định này được áp dụng.

Với các vấn đề trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cần được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định trước khi quy định trong dự thảo Luật được áp dụng.

[question] Đề xuất tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội từ bao nhiêu lên bao nhiêu?,Việc tăng biên chế cán bộ, công chức, và số lượng viên chức của thành phố Hà Nội sẽ được quyết định bởi ai?