Doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm công bố thông tin chứng khoán

Chây ỳ lên sàn, doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt một số doanh nghiệp vì vi phạm công bố thông tin chứng khoán. Các vi phạm bao gồm không đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm công bố thông tin chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt một số doanh nghiệp vì vi phạm trong công bố thông tin chứng khoán. Các vi phạm bao gồm không đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin không đúng thời hạn.

CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung bị phạt 125 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn. Trong quý I, II, IV năm 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023. Đây là một trong hai lỗi vi phạm mà công ty này đã phạm.

Doanh nghiệp khác

Một doanh nghiệp khác cũng bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, công ty này có phát sinh giao dịch với bên liên quan là CTCP HT group Hòa Bình, nhưng thông tin này lại không được phản ánh trên báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

CTCP Khoáng sản và Cơ khí

CTCP Khoáng sản và Cơ khí bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Các tài liệu bị vi phạm bao gồm báo cáo tài chính quý I, II, III năm 2021, quý III năm 2022, quý III, IV năm 2023, năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022, 2023, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tình hình quản trị năm 2023. Ngoài ra, công ty cũng không đăng ký giao dịch chứng khoán đúng thời hạn với báo cáo tài chính quý IV/2021, năm 2021 đã được kiểm toán, quý I, II, IV năm 2022, báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021...

CTCP Giải pháp thương mại A BA

CTCP Giải pháp thương mại A BA bị phạt tổng cộng 415 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin. Trong đó, hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán bị phạt 350 triệu đồng. Mặc dù công ty đã hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ ngày 31/8/2022, nhưng cho đến nay vẫn chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp còn phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn với các tài liệu: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022, báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023, biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...

Nguồn: Báo CafeF

[question] CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung bị phạt vì vi phạm gì?,CTCP Giải pháp thương mại A BA bị phạt vì lý do gì?