Doanh nghiệp nhà nước ghi nhận lỗ lũy kế gần 70.000 tỉ đồng, nợ hơn 1,9 triệu tỉ đồng

Báo cáo mới nhất của Chính phủ cho thấy, doanh nghiệp nhà nước đang gặp khó khăn với lỗ lũy kế gần 70.000 tỉ đồng và nợ hơn 1,9 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận thấy sự phục hồi của các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, theo báo cáo mới nhất của Chính phủ.

Các doanh nghiệp nhà nước đã ghi nhận lỗ lũy kế gần 70.000 tỉ đồng và nợ hơn 1,9 triệu tỉ đồng.

Trong số 827 doanh nghiệp có vốn góp từ nhà nước:
  • 478 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn
  • 198 doanh nghiệp nhà nước giữ 50% vốn
  • 151 doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước

Tổng tài sản của các doanh nghiệp này là gần 3,82 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 97,4% tổng tài sản của các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng.

Trong số các doanh nghiệp nhà nước có vốn nhà nước từ 50% trở lên, có khoảng 9% doanh nghiệp ghi nhận lỗ phát sinh, tổng cộng khoảng 29.456 tỉ đồng. 21% doanh nghiệp vẫn đang lỗ lũy kế, với số tiền lên đến hơn 69.890 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp này là hơn 1,98 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2021, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 55%.

Mặc dù gặp khó khăn, Chính phủ nhận thấy sự phục hồi của các doanh nghiệp nhà nước sau đại dịch Covid-19. Một số công ty mẹ đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 50% so với năm 2021, lãi trước thuế cũng tăng 22%, đạt 186.811 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận thấy rằng một số doanh nghiệp nhà nước chưa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các thành phần khác và tạo liên kết chuỗi giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp nhà nước còn yếu trong những ngành có ảnh hưởng quan trọng đến sự cạnh tranh của nền kinh tế. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước cũng chưa tương xứng với nguồn lực mà họ nắm giữ.

Chính phủ cũng nhận thấy rằng một số dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không thành công, gặp rủi ro cao như dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản. Ngoài ra, còn có một số dự án có lỗ lũy kế lớn, lỗ liên tiếp trong nhiều năm và phương thức tái cấu trúc chưa hiệu quả.

Chính phủ cũng nhận thấy rằng việc thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm để hoạt động theo cơ chế thị trường vẫn chưa đầy đủ. Trách nhiệm thực thi quyền chủ sở hữu nhà nước cũng chưa rõ ràng, và cơ quan đại diện chủ sở hữu thiếu nguồn lực để hoạt động chuyên trách.

Do đó, Chính phủ đã đề ra mục tiêu hoàn thiện thể chế và tạo môi trường pháp lý ổn định cho việc đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Mục tiêu này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo và quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, cần sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước và xử lý những dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả và thua lỗ.

[question] Tại sao Chính phủ cho rằng một số doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được hiệu quả hoạt động tương xứng với nguồn lực nắm giữ?,Theo báo cáo, tổng nợ của các doanh nghiệp nhà nước đã tăng lên bao nhiêu so với năm trước đó?