Đóng bảo hiểm xã hội: Bán thời gian cũng phải tham gia?

Đóng bảo hiểm xã hội: Bán thời gian cũng phải tham gia?

Đề xuất mới sẽ yêu cầu người lao động làm việc bán thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu thu nhập hàng tháng từ 2,34 triệu đồng trở lên. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về đề xuất này và tác động của nó đến người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội: Bán thời gian cũng phải tham gia?

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là một trong những thay đổi đáng chú ý trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Theo đề xuất này, người lao động làm việc bán thời gian sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội nếu thu nhập hàng tháng từ 2,34 triệu đồng trở lên.

Lợi ích của việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc bán thời gian là có đầy đủ chế độ bảo hiểm, bao gồm quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ ốm đau thai sản. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ được hỗ trợ khi gặp rủi ro trong công việc và cuộc sống.

Theo Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, mức lương tính đóng BHXH thấp nhất của người lao động làm việc bán thời gian sẽ bằng 50% tiền lương tối thiểu vùng cao nhất. Hiện tại, lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng, vì vậy người làm việc bán thời gian nhận lương từ 2,34 triệu đồng/tháng trở lên sẽ phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động làm việc bán thời gian là 25% tiền lương tháng. Theo mức lương hiện hành, tổng số tiền đóng này tương ứng với khoảng 600.000 đồng/người/tháng. Trong đó, người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đóng 14%, và 3% vào quỹ ốm đau thai sản.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động làm việc bán thời gian là một bước tiến tích cực trong việc đảm bảo tính khả thi và công bằng trong tổ chức thực hiện BHXH. Điều này cũng hướng tới nhóm lao động có thu nhập ổn định và khả năng tham gia BHXH, thay vì phải đóng bảo hiểm tự nguyện.

Đối với phụ nữ, việc mở rộng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng mang lại lợi ích đặc biệt. Ngoài các chế độ hưu trí, tử tuất, họ còn được hưởng chế độ ốm đau và thai sản.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động là 5,73 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 75% thu nhập bình quân thực tế của người lao động làm công, hưởng lương.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng đề xuất mức lương tính đóng BHXH thấp nhất là 2,34 triệu đồng/tháng (50% lương tối thiểu vùng 1), và mức lương tính đóng BHXH cao nhất là 37,44 triệu đồng/tháng (tối đa bằng 8 lần lương tối thiểu vùng 1).

Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động làm việc bán thời gian sẽ giúp tăng thu và chi quỹ trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, trong dài hạn, cần xem xét và đánh giá cụ thể hơn về từng quỹ thành phần, đặc biệt là quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Dự thảo Luật BHXH sửa đổi sẽ được xem xét và cho ý kiến. Nếu được thông qua, người lao động làm việc bán thời gian sẽ phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc này sẽ mang lại lợi ích cho người lao động và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống bảo hiểm xã hội.

[question] Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang điều chỉnh điểm gì?,Mức lương tính đóng BHXH thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu?