Đông Nam Bộ: Đổi mới cơ chế, chính sách để tạo đột phá phát triển

Đông Nam Bộ: Đổi mới cơ chế, chính sách để tạo đột phá phát triển

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc đổi mới cơ chế, chính sách là cần thiết để tạo đột phá phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, đồng thời tạo liên kết giữa các quy hoạch chuyên ngành và địa phương.

Đổi mới cơ chế, chính sách để tạo đột phá phát triển

Trong phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới cơ chế, chính sách để tạo đột phá phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Ông cho rằng quy hoạch cần mang theo tư duy đổi mới, đột phá và liên kết giữa các quy hoạch chuyên ngành và địa phương.

Vùng Đông Nam Bộ và tiềm năng phát triển

Vùng Đông Nam Bộ là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm của cả nước. Với hệ thống khu, cụm công nghiệp phát triển bậc nhất cả nước và tỉ lệ đô thị hoá đứng đầu, vùng Đông Nam Bộ có tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng. Các hạn chế và bất cập như mạng lưới kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, công nghiệp phát triển chưa bền vững, hạ tầng xã hội quá tải và tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí chưa được cải thiện cần được giải quyết.

Đổi mới cơ chế, chính sách và tư duy phát triển

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc đổi mới cơ chế, chính sách và tư duy phát triển là cần thiết để vùng Đông Nam Bộ có thể đạt được đột phá phát triển. Ông đề cao vai trò của công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao trong quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong việc thu hút các dự án FDI công nghệ cao và kinh tế tri thức.

Mở rộng không gian phát triển và tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Một trong những yếu tố quan trọng để tạo đột phá phát triển vùng Đông Nam Bộ là mở rộng không gian phát triển và tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng. Việc mở rộng không gian phát triển giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, cấp thoát nước và hạ tầng số. Đồng thời, việc tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cũng cần được thực hiện để tạo điều kiện cho việc mở rộng không gian phát triển và kết nối vùng, địa phương.

Triển khai hiệu quả quy hoạch và lựa chọn dự án ưu tiên

Để thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, các bộ, ngành và địa phương đã đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể. Các kiến nghị bao gồm triển khai các dự án hạ tầng dùng chung, kết nối vùng, liên vùng, định hướng phát triển hành lang kinh tế và cơ chế tham vấn giữa các địa phương. Ngoài ra, cần hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng và lựa chọn các dự án, công trình ưu tiên để phát huy tối đa lợi thế của vùng và mang lại lợi ích chung cho các địa phương.

Kết luận

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ cần mang theo tư duy đổi mới, đột phá và liên kết giữa các quy hoạch chuyên ngành và địa phương. Việc đổi mới cơ chế, chính sách và tư duy phát triển là cần thiết để tạo đột phá phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Mở rộng không gian phát triển và tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cũng là những yếu tố quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển vùng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Vùng Đông Nam Bộ sẽ trở thành nơi thí điểm cơ chế và chính sách cần đổi mới như thế nào?,Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ nhằm xác định những yếu tố gì để tạo sự kết nối về hạ tầng và sức mạnh tổng hợp?