Dự toán ngân sách năm 2024: Tổng thu 1,7 triệu tỷ đồng và mức bội chi 399.400 tỷ đồng

Bộ Tài chính công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, với tổng thu 1,7 triệu tỷ đồng và mức bội chi 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 vừa được Bộ Tài chính công bố thông qua Quyết định 2715/QĐ-BTC. Theo đó, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.700.988 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước trong năm 2024 được ước tính là 2.119.428 tỷ đồng.

Các khoản thu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

  • Thu nội địa: 1.444.413 tỷ đồng
  • Thu từ dầu thô: 46.000 tỷ đồng
  • Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 204.000 tỷ đồng
  • Thu viện trợ: 6.575 tỷ đồng

Các khoản chi trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

  • Chi đầu tư phát triển: 677.349 tỷ đồng
  • Chi trả nợ lãi: 111.714 tỷ đồng
  • Chi viện trợ: 2.200 tỷ đồng
  • Chi thường xuyên: 1.175.720 tỷ đồng
  • Chi cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội: 74.048 tỷ đồng

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Ngoài các chỉ tiêu về thu và chi ngân sách nhà nước, Quốc hội cũng quyết định mức bội chi ngân sách nhà nước là 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 372.900 tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 26.500 tỷ đồng, tương đương 0,2% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước trong năm 2024 dự kiến là 690.553 tỷ đồng.

Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác. Điều này nhằm kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được xem là một cơ sở quan trọng để quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính của đất nước. Việc đảm bảo cân đối thu chi, tăng cường quản lý hiệu quả và đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng thu ngân sách năm 2024 là bao nhiêu?,Mức bội chi ngân sách trung ương và địa phương là bao nhiêu?