Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024: Những điểm đáng chú ý

Bộ Tài chính dự toán thu - chi năm 2024 ra sao?
Bộ Tài chính công bố dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024, với tổng thu 1,7 triệu tỷ đồng và tổng chi 2,11 triệu tỷ đồng. Đồng thời, ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và cần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024

Bộ Tài chính vừa công bố dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 thông qua Quyết định số 2715/QĐ-BTC. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 1,7 triệu tỷ đồng. Trong số này, thu nội địa ước đạt 1,44 triệu tỷ đồng, thu từ dầu thô là 46.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 204.000 tỷ đồng và thu viện trợ là 6.575 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024

Bộ Tài chính dự tính tổng chi ngân sách nhà nước năm 2024 là 2,11 triệu tỷ đồng. Trong số này, chi thường xuyên chiếm tỷ lệ cao nhất với 1,17 triệu tỷ đồng, chi đầu tư phát triển là 677.000 tỷ đồng, chi trả nợ lãi là 111.000 tỷ đồng, chi viện trợ là 2.200 tỷ đồng và chi cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội là 74.000 tỷ đồng.

Khó khăn trong thu ngân sách nhà nước

Trong 11 tháng năm nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,53 triệu tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1,27 triệu tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết rằng những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Việt Nam đã phải áp dụng nhiều gói chính sách tài khóa, dẫn đến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 200.000 tỷ đồng mỗi năm.

Thúc đẩy phát triển kinh tế và quản lý tài chính

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh rằng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và doanh nghiệp, việc thúc đẩy phát triển kinh tế là rất quan trọng để tăng thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, cần quản lý tốt thị trường tài chính, bao gồm trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh và tín dụng ngân hàng, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quốc hội và Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời, cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác. Mục tiêu là kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong và ngoài nước, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.

Tổng kết

Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Bộ Tài chính công bố. Để vượt qua khó khăn hiện tại, Việt Nam cần thúc đẩy phát triển kinh tế và quản lý tài chính hiệu quả. Quốc hội và Chính phủ cũng đang tập trung điều hành chính sách tài khóa để đảm bảo ổn định kinh tế và cân đối ngân sách nhà nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 là bao nhiêu và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong đó?,Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm 2022?