Đường lớn đã mở: 3 Quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt

Bộ Công Thương đã phê duyệt 3 Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của đất nước.

Đường lớn đã mở: 3 Quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt

Các Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản vừa được Bộ Công Thương phê duyệt, đánh dấu sự nỗ lực và trách nhiệm của Bộ trong việc phát triển kinh tế đất nước.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch ngành quốc gia đầu tiên được phê duyệt là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg năm 2023 vào ngày 15/5/2023.

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Trong những ngày cuối tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt 3 Quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đó là Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia (Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023).

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023).

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023).

Việc phê duyệt và công bố 3 Quy hoạch ngành quốc gia này đã thể hiện sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của Bộ Công Thương, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng. Các quy hoạch này không chỉ đảm bảo tiến độ và chất lượng, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển đúng hướng và mang lại lợi ích cho người dân và đất nước.

Việc hoàn thành và công bố 3 Quy hoạch ngành quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng và sử dụng tài nguyên của ngành Công Thương. Đồng thời, đây cũng là căn cứ định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và bền vững trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khai thác tài nguyên khoáng sản một cách hợp lý.

3 Quy hoạch ngành quốc gia vừa được phê duyệt có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng và sử dụng tài nguyên của ngành Công Thương mà đây còn là các căn cứ định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và bền vững trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng và quan trọng nhất là phải phù hợp với quan điểm định hướng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như bảo đảm khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản.

Việc xây dựng 3 Quy hoạch ngành quốc gia này là một công việc không hề dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh các quan điểm và cách tiếp cận vấn đề liên quan đến năng lượng và khoáng sản có sự khác biệt. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, Bộ Công Thương đã hoàn thành và công bố 3 Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản.

Việc công bố toàn văn các quy hoạch ngành quốc gia này đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư và phát triển trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Các quy hoạch này cũng khuyến khích sử dụng các công nghệ hiệu suất cao, thân thiện với môi trường và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Điều này đồng thời đảm bảo bảo vệ môi trường sinh thái và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của đất nước.

3 Quy hoạch ngành quốc gia vừa được phê duyệt đã mở ra một không gian phát triển mới cho các ngành năng lượng và khoáng sản. Đường lớn đã mở, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của đất nước.

[question] Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực nào đã được Bộ Công Thương phê duyệt?,Mục tiêu chính của các quy hoạch này là gì?