Đường sắt Bắc - Nam: Phát triển hiện đại, tốc độ 350 km/h

Đường sắt Bắc - Nam: Phát triển hiện đại, tốc độ 350 km/h

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phù hợp xu thế thế giới, tốc độ thiết kế 350km/h để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

Đường sắt Bắc - Nam: Phát triển hiện đại, tốc độ 350 km/h

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận về việc phát triển đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo sự phát triển hiện đại và tốc độ 350 km/h của hệ thống đường sắt.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải huy động các chuyên gia trong và ngoài nước để đưa ra ý kiến hoàn thiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Trong quá trình này, các vấn đề quan trọng cần được xem xét bao gồm:
  • Quan điểm và mục tiêu của Đảng và Chính phủ: Đầu tư đường sắt tốc độ cao là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. Việc này cần được thực hiện một cách quyết định và mạnh mẽ.
  • Hiệu quả đầu tư và tính khả thi: Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, cần xem xét các yếu tố như nguồn lực, chính sách, pháp luật, công nghiệp đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ.
  • Kịch bản đầu tư: Cần lựa chọn kịch bản đầu tư phù hợp với tốc độ cao, hiện đại và đồng bộ. Điều này cần dựa trên nhu cầu vận tải, yêu cầu thị trường, mức độ an toàn, khả năng tái cơ cấu vận tải và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.
  • Sửa đổi Luật Đường sắt: Cần nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Đường sắt để tạo ra cơ chế thực hiện đầu tư đường sắt tốc độ cao. Điều này bao gồm các nội dung về hình thức đầu tư, phương án huy động vốn, thủ tục chuẩn bị, chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển đô thị.
  • Mô hình quản lý và tổ chức khai thác: Thay vì thành lập tổ chức mới, cần tận dụng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để tái cơ cấu và hình thành doanh nghiệp nhà nước có đủ năng lực. Điều này đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời, cần kêu gọi và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư và khai thác vận tải đường sắt tốc độ cao.

Đường sắt Bắc - Nam không chỉ là một phương tiện vận chuyển quan trọng, mà còn mang lại nhiều lợi ích về khả năng vận chuyển lớn, nhanh chóng và an toàn. Với việc phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện đại và tốc độ 350 km/h, đây sẽ thực sự trở thành trục "xương sống" của hệ thống giao thông và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Qua đó, việc phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đảm bảo sự phát triển hiện đại và tốc độ 350 km/h, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam.

[question] Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đóng vai trò gì trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam?,Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải huy động những chuyên gia nào để hoàn thiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao?