Hà Nội: Đẩy mạnh quá trình đô thị hoá và phát triển bền vững đến năm 2030

Hà Nội: Đẩy mạnh quá trình đô thị hoá và phát triển bền vững đến năm 2030

UBND thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch thực hiện chương trình hành động để đạt tỷ lệ đô thị hoá 65-75% vào năm 2030, nhằm khắc phục hạn chế và phát triển đô thị theo yêu cầu.

Đô thị Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu để đạt tỷ lệ đô thị hoá từ 65% đến 75% vào năm 2030.

Đây là một phần của kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, nhằm đáp ứng Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Hà Nội.

Mục tiêu của kế hoạch này là khắc phục những hạn chế và bất cập hiện tại, tháo gỡ khó khăn và triển khai các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị theo yêu cầu.

Để đạt được mục tiêu này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sự triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Thành ủy, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND thành phố Hà Nội đã đề ra một số chỉ đạo cụ thể để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch này. Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã sẽ triển khai kế hoạch, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. Đồng thời, thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành 100% các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đất giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị, đạt từ 12% đến 15% vào năm 2025 và từ 15% đến 20% vào năm 2030. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng cũng được đặt mục tiêu đạt khoảng 30% đến 35% vào năm 2025 và khoảng 45% đến 50% vào năm 2030. Đồng thời, diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị được đặt mục tiêu đạt khoảng 7,8m2 đến 8,1m2 vào năm 2025 và khoảng 12m2 đến 14m2 vào năm 2030. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị cũng được đặt mục tiêu đạt 31m2 vào năm 2025 và 33m2 vào năm 2030.

Ngoài ra, thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế bằng việc cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các bệnh viện. UBND thành phố phấn đấu tăng tổng số lượng giường bệnh của các cơ sở y tế đến năm 2025 dự kiến đạt khoảng 21.880 giường bệnh và đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 24.380 giường bệnh. Đồng thời, thành phố cũng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ số giường bệnh của các cơ sở y tế cấp đô thị trên 1.000 dân là 2,8 đến năm 2025 và 3,2 đến năm 2030.

UBND thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Đồng thời, thành phố cũng đặt mục tiêu đóng góp tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2025 là 17% và đến năm 2030 là 20%. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP cũng được đặt mục tiêu đạt từ 25% đến 30% vào năm 2025 và từ 35% đến 40% vào năm 2030. Thành phố cũng đặt mục tiêu đạt tỷ trọng ngành công nghiệp văn hóa trong GRDP từ 5% vào năm 2025 và từ 8% vào năm 2030. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được đặt mục tiêu đạt từ 70% vào năm 2025 và từ 80% vào năm 2030.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao các sở ngành tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng trong toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị. Thành phố cũng sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

[question] Mục tiêu tỷ lệ đô thị hoá của Hà Nội vào năm 2030 là bao nhiêu?,Điều gì được yêu cầu từ các cơ quan, đơn vị để đảm bảo việc triển khai kế hoạch thành công?
1 Lượt thích