Hải Phòng: Đảm bảo thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng trong năm 2023

Hải Phòng: Đảm bảo thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng trong năm 2023

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu tăng cường thu ngân sách từ thu hải quan, đấu giá đất và các nguồn thu khác để đạt mục tiêu tổng thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Hải Phòng là một trong những thành phố lớn của Việt Nam với nhiều nguồn thu quan trọng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Văn phòng UBND TP. Hải Phòng, thu ngân sách trên địa bàn thành phố chưa đạt kế hoạch thu của 8 tháng đầu năm 2023. Để đảm bảo mục tiêu tổng thu ngân sách năm 2023 đạt hơn 100.000 tỷ đồng, UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Tăng cường thu ngân sách từ thu hải quan:

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được yêu cầu tập trung cao và đưa ra giải pháp để thu ngân sách năm 2023 đạt kết quả cao nhất, trên 60.000 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực và hiệu quả trong công tác quản lý và thu thuế hải quan.

2. Đẩy mạnh đấu giá đất:

UBND các quận huyện được giao nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục tổ chức đấu giá đất trong tháng 9 để đảm bảo thu tiền trúng đấu giá trong năm 2023. Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường công tác thu lệ phí trước bạ và thu tiền sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác thuế:

Cục Thuế Hải Phòng sẽ triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong các lĩnh vực hoạt động giao thông vận tải bộ trong nước, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế nhà thầu, hoá đơn điện tử. Đặc biệt, cần tập trung thu hồi các khoản nợ đóng thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế để thu hồi các khoản nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân có số nợ lớn.

4. Rà soát và truy thu tiền đất:

Sở Tài chính sẽ đôn đốc các quận huyện rà soát và hoàn thiện các hồ sơ ghi thu, ghi chi tiền đất trong năm 2023 và truy thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Đồng thời, sở này cũng sẽ đẩy mạnh việc tổ chức họp đại hội cổ đông, họp hội đồng thành viên và triển khai việc chi cổ tức, lãi liên doanh để nộp ngân sách.

Với những biện pháp trên, UBND TP. Hải Phòng hy vọng sẽ đảm bảo thu ngân sách năm 2023 đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu quan trọng để đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội của thành phố trong thời gian tới.

[question] Mục tiêu thu ngân sách của TP. Hải Phòng là bao nhiêu vào năm 2023?,Các sở ngành và địa phương cần thực hiện những công việc gì để đảm bảo thu ngân sách đạt mục tiêu?